Zpět

Testové soubory - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - Výsledky

50-99/ 487 otázek

50. Střelivo do zbraně kategorie B může nabývat do vlastnictví, držet a nosit
a. pouze držitel průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny
b. pouze držitel udělení vyjímky nebo zbrojního průvodního listu v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny
c. pouze držitel průkazu zbraně nebo zbrojní licence v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny

51. Povolení vlastnit nebo nosit zbraň katergorie B vydá
a. Ministerstvo vnitra, pokud k tomu má žadatel řádný důvod
b. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, pokud k tomu má žadatel řádný důvod
c. příslušný útvar policie, pokud k tomu má žadatel řádný důvod

52. Povolení vlastnit nebo nosit zbraň katergorie B pro provozování muzejní nebo sběratelské činnosti vydá
a. příslušný útvar policie
b. Ministerstvo kultury
c. Ministerstvo vnitra

53. Povolení vlastnit nebo nosit zbraň katergorie B pro uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo přípravu na povolání vydá
a. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
b. příslušný útvar policie
c. Ministerstvo vnitra

54. Příslušný útvar policie vydá povolení vlastnit a držet zbraň katergorie B mimo jiné k provozování
a. volných živností v oboru zbraní a střeliva
b. vázaných živností v oboru zbraní a střeliva
c. koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva

55. Povolení vlastnit nebo nosit zbraň katergorie B pro zajišťování ostrahy majetku a osob vydá
a. příslušný útvar policie
b. Ministerstvo obrany
c. Ministerstvo vnitra

56. Povolení vlastnit nebo nosit zbraň katergorie B pro zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu, např. zákona o policii, vydá
a. obecní úřad
b. příslušný útvar policie
c. Ministerstvo vnitra

57. Povolení vlastnit nebo nosit zbraň katergorie B pro ochranu života, zdraví, nebo majetku vydá
a. Ministerstvo spravedlnosti
b. Ministerstvo vnitra
c. příslušný útvar policie

58. Oprávnění nosit zbraň kategorie B se zaznamená do
a. zbrojního průkazu
b. průkazu zbraně
c. zbrojni licence

59. Platnost povolení vydaného na zbraň katergorie B zaniká
a. jestliže zanikla platnost průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu
b. jestliže zanikla platnost zbrojního průkazu nebo zbrojní licence
c. jestliže jeho držitel dočasně opustí ČR

60. Pomine-li řádný důvod, pro který bylo povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B vydáno, příslušný útvar policie povolení
a. odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodu zajišťování ochrany majetku a osob
b. odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodu ochrany života, zdraví nebo majetktu
c. odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodu zabezpečeníúkolů podle zvláštního právního předpisu

61. Zbraň kategorie C nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet pouze
a. držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušného útvaru policie
b. držitel průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušného útvaru policie
c. držitel loveckého lístku, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit Policejnímu presidiu ČR

62. Zbraň kategorie C může může držitel zbrojního průkazu nosit pouze
a. v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po vydání povolení
b. v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po udělení vyjímky
c. v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po její registraci

63. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit mimo právnické osoby i fyzická osoba starší
a. 15 let způsobilá k právním úkonům
b. 16 let způsobilá k právním úkonům
c. 18 let způsobilá k právním úkonům

64. Z historické zbraně nebo zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů lze střílet
a. jen na střelnici; tato zbraň nemusí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu
b. jen na střelnici, s vyjímkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu
c. jen na místě, kde by nemohl být ohrožen život nebo zdraví; tato zbraň nemusí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu

65. Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti
a. korozi a pravidelně ji čistit
b. zneužití, ztrátě nebo odcizení
c. poškození

66. Držitel zbraně kategorie D mimo jiné
a. nesmí nosit zbraň viditelně v místech, kam má veřejnost volný přístup
b. je oprávněn zbraň nosit viditelně i v místech, kam má veřejnost volný přístup
c. nesmí nosit zbraň viditelně v místech, kam nemá veřejnost volný přístup

67. Držitel zbraně kategorie D nesmí mimo jiné
a. zbraň držet, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholický nápojů, léků nebo v důsledku nemoci
b. zbraň nosit nebo sní jakkoli manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholický nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci
c. zbraň vlastnit a manipulovat s ní, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím návykových látek nebo v důsledku nemoci

68. Držitel zbraně kategorie D nesmí mimo jiné přechovávat větší množství bezdýmného nebo černého loveckého prachu než
a. 1 kg a více než 500 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce
b. 2kg a více než 1.000 zápalek; zápalky nemusí být uloženy odděleně v samostatné schránce
c. 3kg a více než 1.000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce

69. Doba platnosti zbrojního průkazu je
a. 5 let a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než pět let
b. 3 roky a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než tři roky
c. 10 let a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let

70. Zbrojní průkaz vydává
a. Ministerstvo vnitra na základě žádosti podané fyzickou osobou
b. příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou
c. obecní úřad s rozšířenou působností na základě žádosti podané fyzickou osobou

71. K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel mimo jiné povinen připojit
a. posudek o zdravotní způsobilosti
b. posudek o dosaženém vzdělání
c. výpis z Rejstříku trestů

72. K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel mimo jiné povinen připojit
a. výpis z Rejstříku trestů
b. doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo
c. doklad o spolehlivosti

73. K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel mimo jiné povinen připojit
a. 1 fotografii o rozměru 35x45 mm, odpovídající současné podobě žadatele
b. 2 fotografie o rozměru 35x45 mm, odpovídající současné podobě žadatele
c. 2 fotografie o rozměru 30x40 mm, odpovídající současné podobě žadatele

74. K žádosti o vydání zbrojního průkazu skupoina C je žadatel mimo jiné povinen připojit
a. ověřenou kopii platného povolení k lovu; ověření může provést i příslušný útvar policie při předložení žádosti
b. ověřenou kopii platného dokladu o očkování; ověření může provést i příslušný útvar policie při předložení žádosti
c. ověřenou kopii platného loveckého lístku; ověření může provést i příslušný útvar policie při předložení žádosti

75. Posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, který se přikládá k žádosti o vydání zbrojního průkazu, nesmí být starší než
a. 1 měsíc
b. 3 měsíce
c. šest měsíců

76. Doklad o doborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, který se přikládá k žádosti o vydání zbrojního průkazu, nesmí být starší než
a. 1 rok
b. dva roky
c. 6 měsíců

77. Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojního průkazu v případě
a. že proti žadateli bylo zahájeno stíhání pro přečin uvedený v § 16 zákona o zbraních
b. že proti žadateli bylo zahájeno stíhání pro přečin uvedený v § 22 zákona o zbraních
c. že proti žadateli bylo zahájeno stíhání pro přestupek uvedený v § 20 zákona o zbraních

78. Zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E lze vydat osobě
a. starší 21 let
b. starší 18 let
c. starši šestnácti let

79. Osobě starší 18 let, pokud zákon o zbaních nestanoví jinak, lze vydat zbrojní průkaz
a. skupiny A nebo D
b. skupiny D nebo E
c. skupiny B nebo C

80. Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba a která je starší
a. 14 let
b. 15 let
c. 13 let

81. Zbrojní průkaz skupiny C lze vydat žáku střední škola nebo středního odbornéhoučiliště, pokud v osnovách školy či učiliště je zahrnuta výuka myslivisti, staršímu
a. 15 let
b. 16 let
c. 14 let

82. Osoba mladší 18 let, pokud nemá zbrojní průkaz, smí zbraň nebo střlivo pro sportovní nebo lovecké účely používat pouze za přítomnosti
a. osoby starší 18 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C nejméně 3 roky a která zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem
b. osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C nejméně 5 let a která zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem
c. osoby starší 21let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C nejméně 3 roky a která zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem

83. Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává
a. odborný lékař na základě výsledku lékařské prohlídky
b. posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření
c. odborný lékař na základě výsledku psychologického vyšetření

84. Posuzujícím lékařem žadatele o vydání zbrojního průkazu se pro účely zákona o zbraních, vyjma skupiny zbrojního průkazu skupiny D, se rozumí
a. praktický lékař, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči
b. odborný lékař, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči
c. praktický lékař, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu v závodní léčebné péči

85. Posuzujícím lékařem pro žadatele o zbrojní průkaz skupiny D je
a. odborný lékař, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči
b. praktický lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření
c. lékař zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči

86. Držitel zbrojního průkazu skupiny D je povinnen se podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře
a. do jednoho měsíce po uplynutí 30 měsíců od vydání zbrojního průkazu
b. do tří měsíců po uplynutí 30 měsíců od vydání zbrojního průkazu
c. do 1 měsíce po uplynutí 24měsíců od vydání zbrojního průkazu

87. Žadatel o vydání zbrojního průkazu prokazuje odbornou způsobilsot zkouškou před zkušebním komisařem, kterého určuje
a. Ministerstvo vnitra
b. Policejní presidium ČR
c. příslušný útvar policie

88. Teoretická část zkoušky žadatele o vydání zbrojního průkazu se provádí formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje mimo jiné znalost
a. zákona o státní kontrole a právních přepisů vydaných k jeho provedení
b. zákona o zbraních a právních přepisů vydaných k jeho provedení
c. zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva a právních přepisů vydaných k jeho provedení

89. Teoretická část zkoušky žadatele o vydání zbrojního průkazu se provádí formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje mimo jiné znalost
a. zákona o státní kontrole a právních přepisů vydaných k jeho provedení
b. zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva a právních přepisů vydaných k jeho provedení.
c. zvláštních právních předpisů upravujících oprávněné použití zbraně

90. Teoretická část zkoušky žadatele o vydání zbrojního průkazu se provádí formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje mimo jiné znalost
a. nauky o ověřování zbraní a střeliva a vybavení lékárničky
b. nauky o zbraních a střelivu a zdravotnického minima
c. nauky o bezpečné manipúlaci se zbraněmi a první pomoci

91. Praktická část zkoušky žadatele o vydání zbrojního průkazu se skládá ze
a. zjištění znalostí povelů používaných na střelnici a střelby na cíl
b. zjištění znalostí provozního řádu střelnice a střelby na pohyblivý cíl
c. zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a střelby na pevný cíl

92. Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu přihlašuje
a. na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis
b. na tiskopise, jehož vzor stanoví příslušný útvar policie
c. osobně u obecního úřadu s rozšířenou působností

93. Oznámení o konání zkoušky odborné způsobilosti musí být žadateli doručeno nejpozději
a. pět dnů přede dnem konání zkoušky
b. deset dnů přede dnem konání zkoušky
c. dvacet dnů přede dnem konání zkoušky

94. Pokud žadaetl při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl, může se přihlásit ke zkoušce nejdříve po uplynutí
a. 6 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky
b. 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky
c. 1 měsíc ode dne neúspěšného vykonání zkoušky

95. Náklady spojené sprovedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu hradí
a. příslušný útvar policie
b. jen držitel zbrojní licence
c. žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence

96. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným
a. uvedeným v § 22 odst.1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným trestným činem, jehož skutková podstata odpovídá skutkové podstatě některého z trestných činů uvedených v odst.1
b. z přestupku na úseku zbraní a střeliva uvedenéhov § 22 odst.1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným trestným činem, jehož skutková podstata odpovídá skutkové podstatě některého z přestupků uvedených v odst.1
c. z přečinu uvedeného v § 22 odst.1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným trestným činem, jehož skutková podstata odpovídá skutkové podstatě některého z přečinů uvedených v odst.1

97. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem vlastizrady, rozvracení republiky, terorui nebo záškodnictví, z akterý byl uložen trest
a. vyjímečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 10 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 5 až 10 let
b. vyjímečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 5 až 10 let
c. vyjímečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 15 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 5 a 10 let

98. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem sabotáže, vyzvědačství, válečné zrady a obecného ohrožení, za který byl uložen
a. vyjímečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 5 až 10 let
b. vyjímečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 10 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 3 nebo 5 let
c. vyjímečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 15 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 3 až 8 let

99. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla, zavlečením vzdušného dopravního prostředku do ciziny, vrařdy nebo genocidia, za který byl uložen
a. vyjímečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 10 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 3 až 5 let
b. vyjímečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 15 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 3 nebo 8 let
c. vyjímečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 5 až 10 let

Další Nahoru