Zpět

Testové soubory - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - Výsledky

400-449/ 487 otázek

400. Palná zbraň - malorážka
a. dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj se středovým zápalem
b. krátká zbraň určená pro střelbu náboji typu Flobert
c. dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj ráže .22 (5,6 mm) se okrajovým zápalem

401. Palná zbraň - flobertka je
a. krátká nebo dlouhá jednohlavňová nebo dvouhlavňová zbraň určená pro náboje typu Flobert
b. dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj ráže .22 (5,6 mm) se okrajovým zápalem
c. dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj se středovým zápalem

402. Palná zbraň - pistole je
a. krátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy hlavně
b. dlouhá zbraň s pevnou hlavní a nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová)
c. krátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová)

403. Palná zbraň - revolver je
a. krátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy hlavně
b. krátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová)
c. dlouhá zbraň s pohyblivou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy hlavně

404. Ráže palné zbraně pro kulový náboj je
a. vyjádřena některými nebo všemi údaji; smluvní velikostí průměru vodicí části vývrtu hlavně, technickým popisem nábojové komory, technickým popisem použitého náboje, doplňkovými označeními
b. vyjádřena všemi údaji; smluvní velikostí průměru vodicí části vývrtu hlavně, technickým popisem nábojové komory, technickým popisem použitého náboje,
c. přesně vyjádřena údaji; smluvní velikostí průměru vodicí části vývrtu hlavně, technickým popisem nábojové komory,

405. Ráže palné zbraně pro brokový náboj je
a. vyjádřena přesnou velikostí průměru vývrtu hlavně a smluvním číslem udávajícím počet koulí libovolného průměru odlitých z jedné anglické libry olova, které lehce projdou vývrtem hlavně
b. přesná velikost průměru vodící části vývrtu hlavně, což je smluvní číslo udávající počet koulí stejného průměru odlitých z jedné anglické libry olova, které projdou vývrtem hlavně
c. vyjádřena údaji: smluvní velikostí průměru vodicí části vývrtu hlavně a technickým popisem nábojové komory,

406. Zahrdlení u palné zbraně pro brokový náboj (brokovnice) je úprava
a. úsťové části brokové hlavně ovlivňující velikost a charakter krytí
b. nábojové komory brokové zbraně
c. přechodového kužele brokové zbraně

407. Střelivo podle zápalu se dělí na
a. střelivo s dynamickým nebo mechanickým zápalem
b. střelivo s elektrickým nebo plynovým zápalem
c. střelivo s elektrickým nebo mechanickým zápalem

408. Střelivo s mechanickým zápalem se dělí na střelivo
a. s okrajovým zápalem nebo zápalem Lefaucheux
b. s okrajovým nebo středovým zápalem
c. s okrajovým zápalem, středovým zápalem nebo se zápalem Lefaucheux

409. Školní náboj je náboj
a. určený ke světelné nebo akustické imitaci ostré střelby
b. bez výmetné náplně a zápalky, který rozměrově odpovídá skutečnému náboji
c. s výmetnou náplní, který rozměrově odpovídá skutečnému náboji

410. Flobertův náboj je náboj
a. se středovým zápalem pro brokové zbraně
b. se středovým zápalem; má střelu jednotnou nebo hromadnou v rážích 4 mm, 7 mm a 10 mm 
c. s okrajovým zápalem; má střelu jednotnou nebo hromadnou v rážích 4 mm, 6 mm a 10 mm 

411. U perkusního zámku se iniciace výmetné náplně vyvozuje
a. úderem kladívka (kohoutu) na perkusní zápalku
b. úderem kladívka (kohoutu) na ocílku
c. úderem křemene upevněného v čelistech zámku na ocílku

412. Záměrná je
a. kladný náměr, který definuje odklon náměrné od úrovně ústí vzhůru
b. přímka spojující mířidla zamířené zbraně a nejvyšší bod dráhy střely na úrovni ústí
c. přímka spojující mířidla zamířené zbraně a záměrný bod na cíli

413. Maximální dostřel je
a. největší dosažený dostřel při střelbě z určité zbraně a určitým druhem náboje
b. největší vzdálenost od zbraně, na níž lze efektivně vyřadit střelbou zvolený cíl
c. nejmenší dosažitelný dostřel při střelbě z určité zbraně

414. Účinný dostřel zbraně
a. největší vzdálenost od zbraně, na níž lze efektivně vyřadit střelbou zvolený cíl
b. největší dosažený dostřel při střelbě z určité zbraně a určitým druhem náboje
c. maximální vzdálenost od zbraně, kam dopadne střela

415. Krytí zbraně
a. poměr počtu zásahů vytvořených broky brokového shluku určitého náboje ve čtverci o stanovené úhlopříčce
b. poměr počtu zásahů vytvořených broky brokového shluku určitého náboje ve svislém kruhu o stanoveném průměru v určené vzdálenosti od ústí zbraně k celkovému počtu broků v náboji
c. prodloužená osa hlavně zamířené zbraně bezprostředně před výstřelem

416. Ranivý účinek je
a. ničivý účinek střel na živé cíle, jehož výsledkem je vznik střelných poranění
b. ničivý účinek střel na pevné cíle, jehož výsledkem je zničení cíle
c. rozdíl mezi dopadovou a zbytkovou energií střely

417. Průbojný účinek je
a. účinek střely, který způsobí zapálení předmětu
b. ničivý účinek střel na živé cíle, jehož výsledkem je vznik střelných poranění
c. ničivý účinek střely spočívající v pronikání neživým cílem

418. Střelnice je komplex zařízení a prostorů určených
a. pro střelbu
b. výhradně pro výuku a výcvik ve střelbě
c. jen pro nastřelování a zkoušení zbraní

419. Střelecké stanoviště je
a. přibližně určené místo, popřípadě ohrazené, kde řídící střeleb vydává střelcům náboje
b. přesně určené místo, popřípadě ohrazené, z něhož se střílí
c. přibližně určené místo, popřípadě ohrazené, na kterém se udělují střelcům instrukce

420. Palebná čára je čára, která omezuje střelecké stanoviště směrem
a. k terčové čáře
b. k místu, kde jsou vydávány náboje
c. k místu, kde řídící střeleb provádí instruktáž

421. Cílový prostor je prostor kde
a. se zdržuje střelec po zasažení cíle
b. je prováděno vyhodnocení střelby na cíl
c. je umístěn terč a terčová zařízení

422. Ohrožený prostor je prostor střelnice, kde
a. lze předpokládat přímý dopad střel nebo střel a jejich částí po odrazu při dodržení bezpečnostních pravidel platných pro danou střelnici
b. jsou uloženy zbraně, střelivo a další munice
c. se provádí výuka a výcvik ve střelbě

423. Bezpečný prostor je prostor střelnice, který
a. není ohrožen při dodržení při dodržení bezpečnostních pravidel platných pro danou střelnici
b. je za zády řídícího střeleb
c. slouží k ukládání vystřelených nábojnic

424. Terčové zařízení je zařízení sloužící
a. k umístění a případnému pohybu terčů
b. k automatickému lepení terčů po provedené střelbě
c. k uskladnění používaných terčů na střelnici

425. Nástřelná série je
a. série sloužící k ověření zkušební značky zbraně
b. série sloužící k ověření nastřelení a funkce zbraně zpravidla před soutěží
c. série sloužící k ověření průměrné hodnoty bodu zásahu

426. Vydutí hlavně je
a. rozšíření ústí brokové hlavně
b. místní zvětšení průměru hlavně způsobené při výstřelu
c. prasknutí hlavně při výstřelu

427. Dva různými směry současně vržené asfaltové terče se nazývají
a. dvojterč
b. nástřelný terč
c. zadní terč

428. Terč definovaných rozměrů, hmotnosti a barvy, používaný pro brokové disciplíny, vrhaný vrhacím zařízením se nazývá
a. nástřelný terč (pohyblivý teč)
b. dvojterč (klouzavý terč)
c. asfaltový terč (letící terč)

429. Zápalka je
a. prachová tableta určená jako zápalná látka v palných střelných zbraních
b. součást náboje obsahující zápalkovou slož, která se nárazem nebo jiným způsobem vznítí a zažehne výmetnou náplň
c. nábojnice obsahující zažehovací nebo zápalnou látku určenou pro palné zbraně

430. Při popálení nebo opaření malé plochy postižené místo
a. překryjeme čistým obvazem
b. poléváme chladnou vodou pokud chlazení přináší úlevu, pak zakryjeme co nejčistší tkaninou
c. ošetříme mastí na spáleniny

431. Při polití kyselinou nebo louhem postižené místo
a. se snažíme chemicky neutralizovat
b. otřeme čistým kouskem látky do sucha
c. poléváme co největším množstvím vody

432. Při kolapsu (mdlobě) postiženého
a. uložíme do polohy na záda, zvedneme dolní končetiny, zajistíme přívod čerstvého vzduchu, dáváme studené obklady na čelo
b. posadíme se zakloněnou hlavou, dáváme studené obklady na prsa
c. položíme, nejlépe do polohy na břiše

433. Šok je závažný chorobný stav, se kterým se můžeme setkat
a. pouze po větším úrazu
b. pouze při větší ztrátě tělesných tekutin
c. u všech závažných úrazových, ale i neúrazových stavů

434. V rámci protišokových opatření při úrazu provádíme
a. stavění krvácení, zajištění psychického klidu, ochranu před prochlazením nebo přehřátím, znehybnění zlomenin
b. obyčejné znehybnění končetin a uložení do polohy vleže
c. podávání tekutin podle žízně, na poraněné místo dáme elastické obinadlo, s pacientem nemanipulujeme, abychom mu neublížili

435. Při tepenném krvácení na končetině přiložíme škrtidlo
a. pod ranou, to je dále od srdce
b. nad ranou, to je blíže k srdcí
c. nad i pod ranou

436. Při tepenném krvácení menšího rozsahu na končetině přiložíme
a. tlakový obvaz
b. normální obvaz
c. obvaz na ránu a nad ní škrtidlo

437. Při bezvědomí
a. zjistíme stav dýchání a srdeční činnosti, není-li porucha, orientačně vyšetříme a postiženého uložíme do stabilizované polohy na bok
b. postiženého orientačně vyšetříme a při zjištění, že dýchá a tep je hmatný, jej uložíme na břicho
c. ihned zahájíme dýchání z úst do úst, s orientačním vyšetřením se nezdržujeme

438. Při umělém dýchání z plic do plic provedeme
a. v poloze postiženého na zádech šetrný záklon hlavy, vyčistíme ústní dutinu, otevřeme ústa, předsuneme dolní čelist, nos stiskneme prsty a dýcháme do úst postiženého frekvencí 12 krát za minutu
b. záklon hlavy a do úst postiženého dýcháme 10krát za minutu
c. otevření úst a do úst postiženého dýcháme 20krát za minutu

439. Je-li dýchání z plic do plic neúčinné
a. snažíme se prudkým fouknutím odstranit eventuelní překážku
b. provedeme předklon hlavy
c. zdokonalíme záklon hlavy

440. Zevní masáž srdce při resuscitaci provádíme
a. v poloze na zádech postiženého rytmickým masírováním hrudníku oběma rukama položenýma přes sebe
b. uložením postiženého na tvrdou podložku, přičemž stlačujeme dolní třetinu hrudní kosti dlaňovou hranou jedné ruky, druhá ruka je přiložena na spodní, frekvencí 100krát za minutu
c. přiložením dlaně na hrudní kost

441. Při poranění páteře transport poraněného
a. není možný
b. je možný jen na tvrdé rovné podložce
c. je možný na jakékoli podložce

442. Při žilním krvácení většího rozsahu
a. přiložíme tlakový obvaz
b. přiložíme normální obvaz a pod ránu škrtidlo
c. postačí normální obvaz

443. Při tepenném krvácení na krku v oblasti klíční kosti v podpažní jamce zastavujeme krvácení
a. tlakovým obvazem
b. pomocí škrtidla
c. tlakem prstu v ráně

444. Cizí těleso v ráně většího rozměru
a. se snažíme odstranit a přiložit obvaz
b. ponecháme zásadně v ráně, přiložíme pouze obvaz, těleso bude odstraněno až při odborném ošetření
c. nesmíme v ráně ponechat, působilo by jako zdroj infekce

445. Stabilizovaná poloha je
a. vleže na zádech se zakloněnou hlavou
b. na břiše
c. na boku, s pokrčenou spodní končetinou, horní paže je podložena pod obličejem a spodní paže je v mírném zapažení za tělem

446. Při prudkém zevním krvácení je nejdůležitější
a. okamžité stavění krvácení stiskem prstu v ráně, pak si rozmyslíme další postup
b. nejprve si dobře promyslet postup a připravit si pomůcky
c. ránu zavázat , s poraněním nemanipulovat a přivolat pomoc

447. Krvácení z nosu ošetříme
a. stlačením nosních dírek prsty a předklonem hlavy, případně přikládáním studených obkladů na zátylek
b. záklonem hlavy
c. uložením postiženého do vodorovné polohy

448. Otevřenou zlomeninu končetiny
a. znehybníme dlahami, před tím je však třeba zlomeninu napravit narovnáním v ose
b. ošetříme poraněného přiložením obvazu a elastického obinadla na ránu
c. ošetříme poraněnému přiložením obvazu a končetinu znehybníme v poloze, v jaké se nachází

449. Při zavřeném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí
a. uložíme poraněného do polohy na zádech nebo na bok, cítí-li se tak lépe
b. uložíme jej do polohy vsedě, dáváme pít podle žízně
c. uložíme jej do polohy na břiše

Další Nahoru