Zpět

Testové soubory - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - Výsledky

350-399/ 487 otázek

350. U uzamčené místnosti nebo samostatného objektu (zvláštní objekt) jsou podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. mimo jiné
a. stěny, stropy a podlahy zhotoveny z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu
b. stěny a podlahy zhotoveny z cihel nebo železobetonových panelů
c. stěny a stropy zhotoveny z betonových nebo cihlových kvádrů

351. U uzamčené místnosti nebo samostatného objektu (zvláštní objekt) jsou podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. mimo jiné
a. okna, světlíky,komíny, větráky, šachty a další otvory jsou opatřena zabudovanými kovovými mřížemi s pruty o průměru nejméně 8 mm, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 100 mm. Spoje prutů jsou snýtovány.
b. okna, světlíky, větráky, šachty a další otvory jsou opatřena zabudovanými kovovými mřížemi s pruty o průměru nejméně 10 mm, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 130 mm. Spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány.
c. okna, světlíky, větráky, šachty a další otvory jsou opatřena zabudovanými kovovými mřížemi s pruty o průměru nejméně 15 mm, kdy vzdálenost os protů činí nejvíce 150 mm. Spoje prutů jsou svařeny.

352. U uzamčené místnosti nebo samostatného objektu (zvláštní objekt) jsou podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. mimo jiné
a. od prvního nadzemního podlaží místo mříže použít uzaviratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní folií proti průrazu s odolností nejméně 300 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu
b. od druhého nadzemního podlaží místo mříže použít uzaviratelné okno c celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní folií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu
c. od třetího nadzemního podlaží místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní folií proti průrazu s odolností nejméně 200 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu

353. Podle NV č. 338/2002 Sb. má mít výloha celoocelový rám pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní folií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu. Podmínku odolnosti skla lze mimo jiné nahradit
a. pevně zabudovanou ocelovou mříží s pruty o průměru nejméně 8 mm a s vzdáleností os prutů nejvíce 100 mm, přičemž spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány.
b. pevně zabudovanou ocelovou mříží s pruty o průměru nejméně 10 mm a s vzdáleností os prutů nejvíce 130 mm, přičemž spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány.
c. pevně zabudovanou ocelovou mříží s pruty o průměru nejméně 15 mm a s vzdáleností os prutů nejvíce 150 mm, přičemŽ spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány.

354. Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. skladovat v prostorách, které jsou
a. schváleny Ministerstvem vnitra
b. schváleny Policií České republiky
c. k tomuto účelu schváleny

355. Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky určené k prodeji lze v bytových domech a stavbách pro obchod přechovávat pouze v prostorách a v množství, které nepřevyšujícím váhu či počet, uvedených v příloze k
a. nařízení vlády č. 338/2002 Sb.
b. zákonu o zbraních
c. vyhlášce Českého báňského úřadu

356. Podle NV č. 338/2002 Sb. má mít výloha celoocelový rám pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní folií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu. Podmínku odolnosti skla lze mimo jiné nahradit
a. posuvnou, sklopnou nebo rolovací mříží s parametry odpovídajícími ocelové mříži s pruty o průměru nejméně 10 mm a vzdáleností os prutů nejvíce 130 mm, přičemž spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány, se dvěma zámky s vysokou bezpečností zařazenými do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1143-1.
b. posuvnou, sklopnou nebo rolovací mříží s parametry odpovídajícími ocelové mříži s pruty o průměru nejméně 8 mm a vzdáleností os prutů nejvíce 100 mm, přičemž spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány, se dvěma zámky s vysokou bezpečností zařazenými do třídy B podle České technické normy ČSN EN 1143-1.
c. posuvnou, sklopnou nebo rolovací mříží s parametry odpovídajícími ocelové mříži s pruty o průměru nejméně 15 mm a vzdáleností os prutů nejvíce 120 mm, přičemž spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány, se dvěma zámky s vysokou bezpečností zařazenými do třídy C podle České technické normy ČSN EN 1143-1.

357. Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. přechovávat mimo jiné
a. v několika místnostech v samostatných skříních nebo schránkách upravených proti možnému odcizení nebo zneužití
b. v jednom prostoru pouze v samostatných skříních nebo schránkách upravených proti možnému odcizení nebo zneužití
c. v jednom prostoru v samostatných skříních nebo schránkách, s bezpečností zařazených do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1143, proti možnému odcizení nebo zneužití

358. Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. přechovávat mimo jiné tak
a. aby případným odcizením nebo zneužitím nebyl ohrožen život a zdraví
b. aby případným výbuchem nebo požárem neohrozily životy, zdraví a majetek
c. aby případným výbuchem nedošlo k ohrožení náhodných občanů nebo poškození soukromého majetku

359. Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. přechovávat mimo jiné
a. v jakýchkoli obalech nebo obalech, které splňují požadavky vysoké bezpečnosti ve třídě B podle České technické normy ČSN P 165111
b. v původních obalech výrobce, které splňují požadavek 15 odporových jednotek podle vyhlášky Ministerstva vnitra
c. v původních obalech výrobce nebo v takových obalech, které splňují požadavek na bezpečnost obdobně jako původní obaly

360. Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. přechovávat mimo jiné
a. v suchu a takovým způsobem, aby teplota jejich nepřesáhla 25oC
b. v suchu a takovým způsobem, aby teplota jejich nepřesáhla 40oC
c. v suchu a takovým způsobem, aby teplota jejich nepřesáhla 45oC

361. Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. přechovávat mimo jiné
a. v místnostech do vzdálenosti nejméně 5 m od hořlavých a lehce zápalných předmětů,
b. kdekoli s přihlédnutím k hořkavým a lehce zápalným předmětům,
c. odděleně od hořlavých a lehce zápalných předmětů,

362. Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. lze mimo jiné černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky přechovávat
a. mimo obytné místnosti
b. mimo rekreační oblasti
c. mimo školská zařízení, ministerstva a vládní budovy

363. Zacházet s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami při přebíjení nábojů lze podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. provádět
a. pouze v uzavřených prostorách
b. kdekoli na volných prostranstvích
c. jen na střelnici nebo na neuzavřených prostranstvích, kam nemá veřejnost volný přístup

364. Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. při přebíjení nábojů
a. nelze používat ohně a kouřit
b. lze mimo jiné používat i některé nekrytá elektrická zařízení
c. nelze jíst, pít a provádět související činnosti

365. Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. při přebíjení nábojů
a. lze mimo jiné používat pouze nově zakoupené nábojnici
b. nelze používat nepoškozenou nábojnici
c. lze mimo jiné používat pouze nepoškozenou nábojnici

366. V § 13 trestního zákona o nutné obraně je stanoveno, že
a. Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací napadení nebezpečným pachatelem, není trestným činem; o nutnou obranu, jde i tehdy, byla-li obrana nepřiměřená útoku
b. Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
c. Čin jinak trestný, kterým někdo zneškodní nebezpečného pachatele, který porušuje zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem; nejde u nutnou obranu, byla-li obrana účinná.

367. V § 14 trestního zákona o krajní nouzi je stanoveno, že
a. čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající nebezpečí většímu množství občanů, kteří jsou chráněni tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí odvrátit jinými prostředky.
b. čin jinak trestný, kterým někdo zabraňuje v páchání trestného nebo jiného činu, který je uveden v tomto zákoně, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno pachateli v činu zabránit jiným způsobem.
c. Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.

368. Druhy střelných zbraní podle charakteru střelby se dělí na
a. jednoranné, opakovací, automatické
b. jednokomorové, vícekomorové a samonabíjecí
c. jednohlavňové, vícehlavňové a automatické

369. Podle střeliva se rozlišují druhy palných zbraní na zbraně
a. kulové, kombinované, signální, expanzní a automatické
b. kulové, kombinované, zvláštní expanzní a samonabíjecí
c. kulové, brokové, kombinované, signální, expanzní a zvláštní přístroje

370. Expanzní zbraně se podle konstrukce a střeliva dělí na
a. akustické, plynovky a zbraně na granule
b. akustické, signální a zbraně na granule
c. paintbalové, plynovky a zbraně na granule

371. Druhy střelných zbraní podle způsobu držení se dělí na
a. lovecké a sportovní
b. dlouhé a krátké
c. speciální a samonabíjecí

372. Palná zbraň, u níž se vyhození vytřelené nábojnice, opětovné nabití a napnutí bicího mechanismu děje v důsledkui předchozího výstřelu a jejíž konstrukce umožňuje střílet jednotlivé rány je
a. samonabíjecí zbraň palná
b. automatická zbraň palná
c. samočinná zbraň

373. Palná zbraň jejíž konstrukce umožňuje střílet dávkou nebo dávkami i jednotlivými ranami, je
a. samonabíjecí zbraň palná
b. automatická zbraň palná
c. samočinná zbraň

374. Hlaveň slouží
a. k uzavírání nebo uzamykání náboje ve zbrani
b. k zásobování zbraně náboji
c. k přeměně určitého druhu energie v pohybovou energii střely; vodící část vývrtu hlavně vede střelu v požadovaném směru

375. Závěr u zbraně je zařízení, které
a. uzavírá nebo zamyká nábojovou komoru
b. slouží k zamíření zbraně
c. slouží k zásobování zbraně náboji

376. Bicí mechanismus u palných zbraní je mechanismus
a. sloužící k vedení střely
b. způsobující úder na zápalku
c. sloužící k zamíření zbraně

377. Pojistky je
a. součást zajišťující zbraň proti výstřelu
b. součást, která přidržuje nábojnici
c. zařízení, které vyhazuje nábojnici nebo náboj

378. Mířidla jsou zařízení sloužící
a. k měření ráže zbraně
b. k zamíření zbraně
c. k nabíjení zbraně

379. Vložná hlaveň je
a. hlaveň větší ráže vkládaná do vývrtu menší ráže
b. hlaveň menší ráže vkládaná do vývrtu větší ráže
c. zařízení nebo součást hlavně, která upravuje účinky výstřelu

380. Rám zbraně je
a. součást revolveru, která vytahuje a vyhazuje vystřelené nábojnice
b. část zbraně, která je určená k podávání nábojů
c. součást revolveru , ve které jsou uloženy nebo jsou na ní upevněny ostatní součásti zbraně

381. Spoušťový mechanismus palné zbraně slouží
a. k zamíření zbraně na cíl
b. k ovládání bicího mechanismu
c. k vytažení nábojnice z nábojové komory

382. Palná zbraň - jednuška je
a. jednoranová dvouhlavňová brokovnice
b. jednohlavňová jednoranová brokovnice
c. víceranová brokovnice

383. Palná zbraň - dvojka je
a. dvojhlavňová brokovnice s hlavněmi vedle sebe
b. dvojhlavňová brokovnice s hlavněmi nad sebou
c. lovecká zbraň s brokovou a kulovou hlavní vedle sebe

384. Palná zbraň - lankasterka je
a. dvojka se skrytými kladívky
b. dvojka s vnějšími kohouty
c. jednohlavňová jednoranová brokovnice

385. Palná zbraň - hamrleska
a. lovecká zbraň s brokovou a kulovou hlavní
b. dvojka s vnějšími kohouty
c. dvojka se sklopnými hlavněmi a se skrytými kladívky

386. Palná zbraň - broková kozlice
a. dvojhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní
b. zbraň se dvěma hlavněmi vedle sebe; obě hlavně brokové
c. zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; obě hlavně brokové

387. Palná zbraň - brokový troják
a. kulová zbraň se třemi kulovými hlavněmi, dvěma vedle sebe a jednou pod nimi nebo nad nimi,
b. zbraň se třemi brokovými hlavněmi, dvěma vedle sebe a jednou pod nimi nebo nad nimi,
c. zbraň se třemi malorážkovými hlavněmi, dvěma vedle sebe a jednou pod nimi nebo nad nimi,

388. Palná zbraň - kombinovaná zbraň je
a. lovecká dlouhá zbraň se dvěma a více hlavněmi; hlavně mají různý vývrt
b. zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; obě hlavně brokové
c. jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovým vývrtem určená pro střelbu kulovými náboji

389. Palná zbraň - obojetnice
a. zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe
b. dvouhlavňová brokovnice s hlavněmi vedle sebe
c. dvouhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní vedle sebe

390. Palná zbraň - kulobroková kozlice
a. zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe
b. zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; kulová a broková hlaveň bez ohledu ne jejich vzájemnou polohu
c. zbraň, která má dvě brokové hlavně vedle sebe

391. Palná zbraň - dvojákový troják je
a. zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň broková
b. zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková
c. broková zbraň se třemi brokovými hlavněmi

392. Palná zbraň - troják je
a. zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň broková
b. zbraň se třemi hlavněmi, dvěma brokovými vedel sebe a kulovou pod nimi nebo nad nimi
c. broková zbraň se třemi brokovými hlavněmi

393. Palná zbraň - trojáček je
a. broková zbraň se třemi brokovými hlavněmi
b. zbraň se dvěmi kulovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň broková
c. zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková

394. Palná zbraň - trojče je
a. zbraň se třemi hlavněmi; kulová a broková hlaveň nad sebou, po stranách hlaveň malorážková nebo kulová malé ráže
b. broková zbraň se třemi hlavněmi, dvěma brokovými vedel sebe a kulovou pod nimi nebo nad nimi
c. zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková

395. Palná zbraň - čtyřče je
a. zbraň se čtyřmi brokovými hlavněmi souměrně uspořádanými ke svislé ose ; dvě hlavně brokové, jedna kulová a jedna malorážková nebo dvě hlavně kulové, jedna broková a jedna malorážková
b. zbraň se čtyřmi hlavněmi souměrně uspořádanými ke svislé ose ; dvě hlavně brokové, jedna kulová a jedna malorážková nebo dvě hlavně kulové, jedna broková a jedna malorážková
c. zbraň se čtyřmi kulovými hlavněmi souměrně uspořádanými ke svislé ose ; dvě hlavně brokové, jedna kulová a jedna malorážková nebo dvě hlavně kulové, jedna broková a jedna malorážková

396. Palná zbraň - kulovnice je
a. jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovým vývrtem určená pro střelbu kulovými náboji
b. vícehlavňová lovecká zbraň určená pro střelbu brokovými náboji
c. jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovým vývrtem určená pro střelbu signálními náboji

397. Palná zbraň - dvoják je
a. dlouhá zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe
b. lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi nad sebou
c. lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe

398. Palná zbraň - kulová kozlice je
a. lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi nad sebou
b. dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe
c. lovecká dlouhá zbraň se dvěma brokovými hlavněmi nad sebou

399. Palná zbraň - kulový troják je
a. dlouhá lovecká zbraň se třemi brokovými hlavněmi
b. dlouhá lovecká zbraň se třemi kulovými hlavněmi
c. lovecká zbraň se dvěma kulovými a jednou brokovou hlavní

Další Nahoru