Zpět

Testové soubory - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - Výsledky

100-149/ 487 otázek

100. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem proti životu a zdraví, proti svobodě a lidské důstojnosti nebo jiným úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest
a. nepřevyšující 5 let a a od právní moci rozsudku nebo ukončení trestu výkonu odnětí svobody v případě, že byl tento uložen, neuplynulo alespoň 15 let
b. převyšující 5 let a od právní moci rozsudku nebo ukončení trestu výkonu odnětí svobody v případě, že byl tento uložen, neuplynulo alespoň 20let
c. převyšující 5 let a od právní moci rozsudku nebo ukončení trestu výkonu odnětí svobody v případě, že byl tento uložen, neuplynulo alespoň 25 let

101. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným kterýmkoli úmyslným trestným činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo ukončení trestu výkonu odnětí svobody v případě, že byl tento trest uložen, neuplynulo alespoň
a. 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest než odnětí svobody
b. 8 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 5 let nebo jiný trest než odnětí svobody
c. 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 8 let nebo jiný trest než odnětí svobody

102. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným kterýmkoli úmyslným trestným činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo ukončení trestu výkonu odnětí svobody v případě, že byl tento trest uložen, neuplynulo alespoň
a. 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky
b. 8 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky
c. 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky

103. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem spáchaným z nedbalosti za porušení povinnosti v souvislosti s držením, nošením nebo používáním zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci rozhodnutí neuplynuly alespoň
a. 2 roky
b. 3 roky
c. 4 roky

104. Za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby
a. požádá příslušný útvar policie o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů
b. připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání výpis z evidence Rejstříku trestů
c. připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání opis z evidence Rejstříku trestů

105. Ten, jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno a dosud neuplynula zkušební lhůta nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil
a. se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého
b. se nepovažuje podle zákona o zbraních za bezúhonného
c. se považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého

106. Ten kdo byl v posledních
a. 4 letech opakovaně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku používání výbušnin, nepovažuje se podle zákona o zbraních za spolehlivého
b. 3 letech opakovaně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku používání výbušnin, nepovažuje se podle zákona o zbraních za spolehlivého
c. 5 letech opakovaně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku používání výbušnin, nepovažuje se podle zákona o zbraních za spolehlivého

107. Ten, kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky
a. se považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého
b. se nepovažuje podle zákona o zbraních za způsobilého
c. se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého

108. Za spolehlivého se nepovažuje podle zákona o zbraních ten, kdo představuje nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost svým jednáním, za které byl mimo jiné v posledních
a. 4 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi nebo obrany ČR
b. 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi nebo obrany České republiky
c. 5 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi nebo obrany ČR

109. Za spolehlivého nepovažuje se podle zákona o zbraních ten, kdo představuje nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost svým jednáním, za které byl mimo jiné v posledních
a. 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití nebo proti majetku
b. čtyřech letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití nebo proti majetku
c. 5 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku proti veřejnému pořádku, proti občasnkému soužití nebo proti majetku

110. Za spolehlivého se nepovažuje podle zákona o zbraních ten, kdo představuje nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost svým jednáním, za které byl mimo jiné v posledních
a. čtyřech letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněněn zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení
b. třech letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně a neoprávněněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení
c. pěti letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně a neoprávněněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení

111. Žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá držitel zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie
a. nejméně jeden měsíc před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu
b. nejméně dva měsíc před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu
c. nejméně tři měsíc před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu

112. K žádosti o vydání nového zbrojního průkazu je držitel zbrojního průkazu povinen mimo jiné předložit posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, který nesmí být starší
a. 2 měsíce
b. 3 měsíce
c. 6 měsíců

113. K žádosti o vydání nového zbrojního průkazu je držitel zbrojního průkazu povinen mimo jiné předložit
a. 1 fotografii o rozměru 35x45, odpovídající současné podobě žadatele
b. 2 fotografii o rozměru 35x45, odpovídající současné podobě žadatele
c. 2 fotografii o rozměru 30x40, odpovídající současné podobě žadatele

114. K žádosti o vydání nového zbrojního průkazu je držitel zbrojního průkazu skupina C povinen mimo jiné předložit
a. ověřenou kopii platného povolení k lovu; ověření může provést i příslušný útvar policie při předložení žádosti
b. ověřenou kopii platného dokladu o očkování; ověření může provést i příslušný útvar policie při předložení žádosti
c. ověřenou kopii platného loveckého lístku; ověření může provést i příslušný útvar policie při předložení žádosti

115. Žadatel o vydání nového zbrojního průkazu skupiny C povinen mimo jiné předložit i
a. doklad o povolení k honitbě
b. doklad o pojištění
c. doklad o členství ve sdružení nebo spolku

116. Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o vydání nového zbrojního průkazu, vydá nový zbrojní průkaz výměnou za průkaz dosavadní s dobou platnosti
a. 3 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu
b. 5 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu
c. 6 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu

117. Pokud žadatel o vydání nového zbrojního průkazu skupiny C nebude držitelem platného loveckého lístku stanoveného pro vydání zbrojního průkazu, příslušný útvar policie žádost
a. odloží
b. zamítne
c. může vyřadit

118. Pokud žadatel o vydání nového zbrojního průkazu skupiny C nebude splňovat podmínky zdravotní způsobilosti , bezúhonnosti nebo spolehlivosti stanovené pro vydání zbrojního průkazu, příslušný útvar policie žádost
a. odloží
b. zamítne
c. může vyřídit

119. K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit
a. doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 3 měsíců a 2 fotografie
b. doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 1 měsíc a 1 fotografii
c. doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 6 měsíců a 1 fotografii

120. Ukončil-li držitel průkazu pobyt na území ČR
a. platnost zbrojního průkazu nezaniká
b. zaniká platnost průkazu zbraně
c. platnost zbrojního průkazu zaniká

121. Pokud je ohlášena ztráta nebo zcizení zbrojního průkazu
a. jeho platnost zaniká
b. příslušný útvar policie pozastaví jeho platnost
c. příslušný útvar policie jej odejme

122. Pokud zbrojní průkaz obsahuje neoprávněné změny nebo obsahuje nesprávné údaje
a. jeho platnost zaniká
b. příslušný útvar policie pozastaví jeho platnost
c. příslušný útvar policie jej odejme

123. Je-li zbrojní průkaz poškozen tak.že zápisy vněm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost
a. jeho platnost se zkracuje
b. jeho platnost zaniká
c. příslušný útvar policie jej odejme

124. Jestli-že držitel zbrojního průkazu pozbyl způsobilost k právním úkonům, rozhodne příslušný útvar policie
a. o zajištění zbrojního průkazu
b. o odnětí zbrojního průkazu
c. o zadržení zbrojního průkazu

125. Jestli-že držitel zbrojního průkazu pozbyl zdravotní způsobilost, rozhodne příslušný útvar policie
a. o odnětí zbrojního průkazu
b. o zajištění zbrojního průkazu
c. o zadržení zbrojního průkazu

126. Jestli-že držitel zbrojního průkazu přestal splňovat podmínky bezúhonnosti nebo spolehlivosti rozhodne příslušný útvar policie
a. o zadržení zbrojního průkazu
b. o zajištění zbrojního průkazu
c. o odnětí zbrojního průkazu

127. Jestli-že držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C mladší 18 let přestal splňovat podmínky pro vydání zbrojního průkazu stanovené v zákoně o zbraních, rozhodne příslušný útvar policie
a. o zajištění zbrojního průkazu
b. o odnětí zbrojního průkazu
c. o zadržení zbrojního průkazu

128. Jestli-že držitel zbrojního průkazu skupiny C přestal být držitelem platného loveckého lístku, rozhodne příslušný útvar policie
a. o zajištění zbrojního průkazu
b. o odnětí zbrojního průkazu
c. o zadržení zbrojního průkazu

129. Odvolání proti odnětí zbrojního průkazu
a. nemá odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen tento průkaz neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie
b. má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu není povinen tento průkaz neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie
c. má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen tento průkaz neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie

130. Zbraň kategorie A, na kterou byla udělena vyjímka, zbraň kategorie B na kterou bylo uděleno povolení nebo zbraň kategorie C, je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely držitel zbrojního průkazu
a. skupiny D
b. skupiny A
c. skupiny E

131. Střelivo do zbraně kategorie B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely držitel zbrojního průkazu
a. skupiny A
b. skupiny D
c. skupiny E

132. Podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet , případně nosit sportovní zbraň kategorie B, na kterou bylo vydáno povolení, nebo sportovní zbraň kategorie C, je mimo jiné oprávněn držitel průkazu
a. skupiny A
b. skupiny B
c. skupiny C

133. Podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet , případně nosit loveckou zbraň kategorie B, na kterou bylo vydáno povolení, nebo loveckou zbraň kategorie C, je mimo jiné oprávněn držitel průkazu
a. skupiny A
b. skupiny B
c. skupiny C

134. Držitel průkazu kategorie B je mimo jiné oprávněn
a. přebíjet pouze pro vlastní potřebu sportovní náboje nebo lovecké náboje s okrajovým zápalem podle technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů
b. přebíjet pro sebe i jiné zájemce sportovní náboje nebo lovecké náboje se středovým zápalem podle technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů
c. přebíjet pouze pro vlastní potřebu sportovní náboje nebo lovecké náboje se středovým zápalem podle technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů

135. Držitel průkazu kategorie C je mimo jiné oprávněn
a. přebíjet pouze pro vlastní potřebu sportovní náboje nebo lovecké náboje se středovým zápalem podle technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů
b. přebíjet pouze pro vlastní potřebu sportovní náboje nebo lovecké náboje s okrajovým zápalem podle technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů
c. přebíjet pro sebe i jiné zájemce sportovní náboje nebo lovecké náboje se středovým zápalem podle technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů

136. Držitel průkazu kategorie B je mimo jiné oprávněn nabývat do vlastnictví střelivo nebo jednotlivé části nábojů do zbraně
a. kategorie A nebo D
b. kategorie B nebo C
c. kategorie D nebo E

137. Držitel průkazu kategorie C je mimo jiné oprávněn nabývat do vlastnictví střelivo nebo jednotlivé části nábojů do zbraně
a. kategorie A nebo D
b. kategorie D nebo E
c. kategorie B nebo C

138. Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů do zbraní kategorie B nebo C smí jen držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C
a. starší 16 let
b. starší 18 let
c. starší 15 let

139. Držitel průkazu kategorie D je mimo jiné oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání
a. držet zbraň kategorie D nebo E, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence
b. nosit zbraň kategorie D a E, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence
c. nosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence

140. Držitel průkazu kategorie D je mimo jiné oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání
a. nosit nejvíce 3 zbraně kategorie B nebo C v místech, kam má veřejnost volný přístup; dlouhou zbraň nesmí nosit viditelně
b. nosit nejvíce 3 zbraně kategorie A nebo C v místech, kam nemá veřejnost volný přístup; krátkou zbraň nesmí nosit viditelně
c. nosit nejvíce 2 zbraně kategorie A, B nebo C v místech, kam má veřejnost volný přístup; krátkou zbraň nesmí nosit viditelně

141. Zamětnanec obce zařazený do obecní policie
a.
může krátkou zbran nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních povinností
b. nesmí dlouhou zbraň nosit viditelně
c. může krátkou zbran nosit viditelně, i když neplnění své pracovní povinnosti

142. Zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou ochranu objektů banky
a. nesmí dlouhou zbraň nosit viditelně
b. může krátkou zbran nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních povinností
c. může krátkou zbran nosit viditelně, i když neplnění své pracovní povinnosti

143. Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn mimo jiné nabývat do vlastnictví a držet, případně nosit
a. zbraň kategorie B, na kterou mu byla udělena vyjímka, zbraň kategorie C, na kterou mu bylo vydáno povolení nebo zbraň kategorie D
b. zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena vyjímka, zbraň kategorie C, na kterou mu bylo vydáno povolení nebo zbraň kategorie D
c. zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena vyjímka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení nebo zbraň kategorie C

144. Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn mimo jiné nabývat do vlastnictví střlivo nebo jednotlivé díly nábojů
a. do všech zbraní kategorie B až D a to po předložení průkazu zbraně
b. pouze do zbraně, kterou je oprávněn držet, a to po předložení průkazu zbraně
c. do všech zbraní kategorie B až D a to po předložení zbrojního průkazu

145. Držitel zbrojního průkazu skupiny E je mimo jiné oprávněn
a. nosit nejvýše jednu zbraň, kterou nesmí nosit viditelně
b. nosit nejvýše dvě zbraně, které nesmí nosit viditelně
c. nosit nejvýše 3 zbraně, které nesmí nosit viditelně

146. Držitel zbrojního průkazu
a. smí ze zbraně, kterou je oprávněn vlastnit, střílet pouze pokud se jedná o použití střelné zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku
b. smí ze zbraně, kterou je oprávněn vlastnit, střílet pouze na střelnici, pokud se jedná o použití střelné zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku
c. smí ze zbraně, kterou je oprávněn vlastnit, střílet pouze v místech, kde je k tomu ooprávněn podle zvláštního přepisu nebo na střelnici, pokud se jedná o použití střelné zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku

147. Dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, střelným prachem a zápalkami je mimo jiné povinen držitel
a. zbrojního oprávnění
b. zbrojního průkazu
c. průkazu zbraně

148. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a. zabezpečit zbraň kategorie A, B nebo C a střelivo do této zbraně
b. zabezpečit zbraň kategorie A, B nebo E a střelivo do této zbraně
c. zabezpečit zbraň kategorie B, C nebo E a střelivo do této zbraně

149. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a. zabezpečit zbrojní průkaz a zbrojní licenci proti zneužitím, ztrátě nebo odcizení
b. zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužitím, ztrátě nebo odcizení
c. zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti poškození, ztrátě nebo odcizení

Další Nahoru