Zpět

Testové soubory - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - Výsledky

  250-299/ 487 otázek

250. Držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva je povinen, pokud neučiní jinak, požádat příslušný útvar policie o povolení k znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně kategorie A, B nebo C nebo předat ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu střelivo, osobě která je k této činnosti oprávněna, do
a. jednoho měsíce ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti
b. dvou měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti
c. tří měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti

251. Držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva je povinen, pokud neučiní jinak, požádat příslušný útvar policie o předání zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně podnikateli v oboru zbraní a střeliva za účelem jejího prodej nebo úschovy, do
a. deseti dnů ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti
b. jednoho měsíce ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti
c. dvou měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti

252. Orgán, který v trestním řízení nebo řízení o přestupku rozhodl o propadnutí nebo zabrání zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, zašle opis tohoto rozhodnutí opatření doložkou nabytí právní moci
a. Kriminalistickému ústavu
b. Ministerstvu financí
c. příslušnému útvaru police

253. Fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně do vlastnictví děděním a není drřžitelem příslušných oprávnění k jejich držení, je oprávněna do
a. 4 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě udělení vyjímky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu
b. 2 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání z brojního průkazu, zbrojní licence, pořípadě udělení vyjímky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu
c. 3měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání z brojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě udělení vyjímky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu

254. Každý kdo nalezne zbrojní průkaz, zbrojní licenci, zbrojní průvodní list, evropský zbrojní pas nebo průkaz zbraně je povinen tyto doklady odevzdat
a. nejpozději do 2 dnů příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, která je předá nejbližšímu útvaru policie
b. nejpozději do 3 dnů příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, která je předá nejbližšímu útvaru policie
c. neprodleně příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, která je předá nejbližšímu útvaru policie

255. Každý, kdo nalezne zbraň kategorie A, B, C nebo D nebo střelivo do těchto zbraní, je povinen
a. neprodleně oznámit jejich nález příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, která je předá nejbližšímu útvaru policie
b. nejpozději do dvou dnů oznámit jejich nález příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, která je předá nejbližšímu útvaru policie
c. nejpozději do tří dnů oznámit jejich nález příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, která je předá nejbližšímu útvaru policie

256. V době trvání stavu ohrožení státu a ve válečném stavu je
a. Parlament oprávněn ve veřejném zájmu nařídit odevzdání zbraní na určité místo do úschovy nebo omezit nebo zakázat jejich nošení
b. vláda oprávněn ve veřejném zájmu nařídit odevzdání zbraní na určité místo do úschovy nebo omezit nebo zakázat jejich nošení
c. senát oprávněn ve veřejném zájmu nařídit odevzdání zbraní na určité místo do úschovy nebo omezit nebo zakázat jejich nošení

257. Informační systém obsahující osobní údaje a čísla průkazů zkušebních komisařů vede
a. Ministerstvo vnitra
b. obecní úřad s rozšířenou působností
c. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

258. Informační systém obsahující mimo jiné údaje o vydaných zbrojních průkazech a jejich držitelích a vydaných zbrojních licencích a jejich držitelích vede
a. Ministerstvo vnitra
b. Ministerstvo obrany
c. Policie České republiky

259. Informační systém obsahující mimo jiné údaje o vyvezených nebo dovezených zbraních, hlavních částech zbraně, střelivu nebo zakázaných doplňcích zbraní, o zbrojních průvodních listech pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva vede
a. Ministerstvo vnitra
b. Policie České republiky
c. Ministerstvo průmyslu a obchodu

260. Údaje o informačních systémech evidované technickými nosiči dat se uchovávají
a. po dobu 5 let od zániku platnosti dokladů, ze kterých byly údaje čerpány
b. po dobu 10 let od zániku platnosti dokladů, ze kterých byly údaje čerpány
c. po dobu 15 let od zániku platnosti dokladů, ze kterých byly údaje čerpány

261. Údaje o informačních systémech evidované v písemné podobě se uchovávají
a. po dobu 5 let od zániku platnosti dokladů, ze kterých byly údaje čerpány
b. po dobu 10 let od zániku platnosti dokladů, ze kterých byly údaje čerpány
c. po dobu 15 let od zániku platnosti dokladů, ze kterých byly údaje čerpány

262. Státní správu ve věcech zbraní a střeliva podle zákona o zbraních vykonává
a. Ministerstvo vnitra, Policie České republiky a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
b. Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo obrany
c. Policie České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

263. Soubory písemných testů ke zkouškám odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu a žadatelů o jmenování zkušebním komisařem vydává
a. příslušný útvar policie
b. Policejní presidium
c. Ministerstvo vnitra

264. Střelná zbraň je podle zákon o zbraních zbraň, u které
a. její funkce je odvozen při uvolnění energie při výstřelu
b. funkce odvozena okamžitým uvolněním energie při výstřelu, konstruovaná na požadovaný účinek na definovanou vzdálenost
c. požadovaná funkce odvozena množstvím uvolněných zplodin při výstřelu, která je konstruovaná na požadovaný účinek na definovanou vzdálenost

265. Palná zbraň je podle zákona o zbraních
a. zbraň, u které je funkce odvozena od uvolnění nahromaděné mechanické energie
b. střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění dynamické energie
c. střelná zbraň, u které je funkce odvozena od uvolnění nahromaděné chemické energie

266. Plynová zbraň je podle zákona o zbraních střelná zbraň, u které je funkce odvozena od
a. okamžitého uvolnění energie stlačeného vzduchu nebo jiného plynu
b. uvolnění energie střelného prachu ..
c. okamžitého uvolnění dynamické nebo mechanické energie

267. Mechanická zbraň je podle zákona
a. střelná zbraň, u které je funkce odvozena uvolněním nahromaděné dynamické energie
b. střelná zbraň, u které je funkce odvozena okamžitým uvolněním nahromaděné mechanické energie
c. zbraň, u které je funkce odvozena uvolněním nahromaděné chemické energie

268. Expanzní zbraň je podle zákona o zbraních
a. mechanická zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití brokového nebo kulového náboje
b. mechanická zbraň, jejíž konstrukce umožňuje použití brokového nebo kulového náboje
c. mechanická zbraň, jejíž konstrukce vylučuje kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou

269. Expanzní přístroj je podle zákona o zbraních
a. plynové zařízení, u něhož je primárním zdrojem energie plynová látka obsažená ve střelivu pro tyto přístroje
b. pracovní zařízení, u něhož je primárním zdrojem energie výbušná látka obsažená ve střelivu pro tyto přístroje
c. střelná zbraň, u které je primárním zdrojem energieplynová látka obsažená ve střelivu pro střelné zbraně

270. Kulová zbraň je podle zákona o zbraních
a. zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu plynovými náboji nebo mechanickými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň
b. palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň
c. plynovková zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu chemickými náboji nebo plynovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň

271. Broková zbraň je podle zákona o zbraních
a. palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň
b. palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň
c. palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými nábojkami, případně speciálními nábojkami pro brokovou zbraň

272. Kombinovaná zbraň je podle zákona o zbraních
a. palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu náboji s okrajovým zápalem nebo nábojkami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu plynovkovými nábojkami, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň
b. expanzní zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu nábojkami nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň
c. palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň

273. Podle zákona je krátká zbraň
a. palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 350 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 700 mm
b. palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 600 mm
c. palná zbraň, jejíždélka hlavně nepřesahuje 400 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 650 mm

274. Podle zákona je dlouhá zbraň
a. palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 250 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 500 mm
b. palná zbraň, která není krátkou z raní
c. palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 200 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 500 mm

275. Samočinná zbraň je zbraň, u níž se
a. opětovné nabití a napnutí bicího mechanismu děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště
b. opětovné nabití a napnutí bicího mechanismu děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště
c. opětovné nabití a napnutí bicího mechanismu děje v důsledku mechanického otočení závěru a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště

276. Samonabíjecí zbraň podle zákona o zbraních je palná zbraň, u niž se
a. opětovné nabití a napnutí bicího mechanismu děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště
b. opětovné nabití a napnutí bicího mechanismu děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště
c. opětovné nabití a napnutí bicího mechanismu děje v důsledku mechanického pootočení závěru a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště

277. Opakovací zbraň podle zákona o zbraních je palná zbraň
a. se zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití a napnutí bicího mechanismu děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště
b. bez zásobníku nebo jiného podávacího ústrojí, u níž se opětovné nabití a napnutí bicího mechanismu děje v důsledku ručního ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce
c. se zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití a napnutí bicího mechanismu děje v důsledku ručního ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce

278. Palná zbraň, terá je určená k vedení námořní, letecké nebo pozemní války, ke podle zákona o zbraních
a. bezpečnostní zbraň
b. vojenská zbraň
c. armádní zbraň

279. Střelná zbraň, určená pravidly sportovní střelby pro národní nebo mezinárodní disciplíny, je podle zákona o zbraních
a. sportovní zbraň
b. lovecká zbraň
c. vojenská zbraň

280. Lovecká zbraň je podle zákona
a. jednoranná, opakovací nebo samočinná kulová nebo kombinovaná dlouhá zbraň s vyjímkou perkusní zbraně, s pažbou s neměnnou délkou, která je určena k odstřelu zvěře podle zvláštního právního předpisu (zákon o myslivosti)
b. víceranná, samonavíjecí kulová nebo broková dlouhá nebo krátká zbraň včetně perkusní zbraně, s pažbou s neměnnou délkou, která je určena k odstřelu zvěře podle zvláštního právního předpisu (zákon o myslivosti)
c. jednoranná, víceranová, opakovací nebo samonabíjecí kulová, broková nebo kombinovaná dlouhá zbraň s vyjímkou perkusní zbraně, s pažbou a neměnnou délkou, která je určena k odstřelu zvěře podle zvláštního právního předpisu (zákon o myslivosti)

281. Paintbalová zbraň je podle zákona
a. mechanická zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou
b. plynová zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou
c. expanzní zbraň, kterou se vystřeluj. střela se značkovací látkou

282. Signální zbraň je
a. jednoúčelové zařízení na principu krátké zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 19 mm
b. jednoúčelové zařízení na principu krátké zbraně pro ppoužití signálních nábojů ráže menší než 19 mm
c. jednoúčelové zařízení na principu krátké zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 18 mm

283. Historická zbraň je podle zákopna o zbraních střelná zbraň, jejíž model byl vyvinut nebo vyroben, kromě vyjímek
a. před 1.lednem 1870, pokud ji nelze nabíjet střelivem určeným pro zbraně, které jsou zakázány nebo podléhají povolení
b. po 1.lednu 1870, pokud ji lze nabíjet střelivem určeným pro zbraně, které jsou zakázány nebo podléhají povolení
c. před 1.lednem 1870, pokud ji lze nabíjet střelivem určeným pro zbraně, které nejsou zakázány nebo podléhají povolení

284. Hlavní části střelné zbraně podle ... jsou
a. hlaveň, vložná hlaveň, rám, mířidla, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr,
b. hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, rám, válec revoveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr
c. hlaveň, vložná hlaveň, kohout, spoušť, rám, mířidla, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr

285. Znehodnocená zbraň podle ... je
a. střelná zbraň, která byla odborně znehodnocena vlastníkem zbraně
b. střelná zbraň, která byla odborně znehodnocena postupem stanoveným právním předpisem
c. střelná zbraň, která byla odborně znehodnocena držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny

286. Souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní je podle ...
a. střelivo
b. střelivina
c. munice

287. Střelivo, které využívá již použitých nábojnic je
a. dobíjené
b. přebíjené
c. nabíjené

288. Zkušební střelivo je podle zákona o zbraních střelivo určené
a. pro účely cvičného využití ve zbraních kategorie A
b. pro tormenskripční přezkoušení zbraní podle zvl. předpisu
c. pro úřední přezkušování zbraní podle zvláštního předpisu

289. Podle zákona o zbraních je vojenská munice
a. munice určená pro použití v ozbrojených sborech k obranným účelům
b. munice vč, střeliva určená pro vedení námořní, letecké nebo pozemní války, pokud není ověřena pro civilní použití
c. střelivo určené pro vedení námořní, letecké nebo pozemní války, pokud je ověřeno pro civilní použití

290. Jednotná střela je podle ...
a. těleso určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně rozdělí
b. těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně nerozdělí
c. nábojka určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu,, která se po opuštění hlavně rozdělí

291. Hromadná střela podle zákona o zbraních je
a. nábojka ve skupenství kapalném nebo plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí
b. těleso nebo látka ve skupenství tuhém, kapalném nebo plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí
c. těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně rozdělí

292. Střela, jejíž jádro nebo celá střela je tvořena tvrdým materiálem, je podle zákona o zbraních střela
a. výbušná
b. zápalná
c. průbojná

293. Složená plášťová střela obsahující výbušnou slož, která po nárazu exploduje, je podle zákona o zbraních střela
a. výbušná
b. průbojná
c. zápalná

294. Složená plášťová střela obsahující zápalnou slož, která po styku se vzduchem nebo po nárazu vznítí, je podle zákona o zbraních střela
a. výbušná
b. průbojná
c. zápalná

295. Jednotná střela se špičkou ve tvaru komolého kužele, který je na vrcholu opatřen otevřenou válcovou dutinou, do které zasahuje část olověného jádra tvaru komolého kužele a plášť je na okrajích naříznut, je podle zákona o zbraních střela
a. šoková
b. průbojná
c. výbušná

296. Náboj je podle je podle zákona o zbraních celek určený ke vkládání (nabíjení) do
a. mechanické zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely,
b. paintbalové zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely,
c. palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely,

297. Nábojka je podle je podle zákona o zbraních celek určený ke vkládání (nabíjení) do
a. expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo kulové zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, granule nebo dráždivou chemickou látku
b. expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, granule nebo dráždivou chemickou látku
c. expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, jednotnou střelu nebo dráždivou chemickou látku

298. Postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva v pochybnostech při zařazování typu střelné zbraně nebo střeliva do příslušné kategorie stanoví
a. vyhláška MPO č.369/2002 Sb.
b. vyhláška MV č.384/2002 Sb.
c. vyhláška MPO č.371/2002 Sb.

299. Rozhodnutí o zařazení typu střelné zbraně nebo střeliva do kategorie podle vyhlášky MPO č.369/2002 Sb. zasílá Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
a. Ministerstvu průmyslu a obchodu
b. Ministerstvu vnitra a Policejnímu prezidiu ČR
c. Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu obrany

Další Nahoru