Zpět

Testové soubory - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - Výsledky

450-487/ 487 otázek

450. Zlomeninu horní končetiny ošetříme přiložením
a. elastického obinadla a provedeme protišoková opatření
b. elastického obinadla v místě bolesti
c. dlahy a provedeme závěs., nejlépe šátkem

451. Zlomeninu dolní končetiny ošetříme podložením
a. dlahy přes oblečenou končetinu, se znehybněním sousedních kloubů
b. elastického obinadla v místě bolesti
c. elastického obinadla od prstů nohy až ke tříslu

452. Při střelném poranění
a. musíme ránu pro zvýšenou možnost infekce důkladně vyčistit a vydezinfikovat
b. musíme dbát na možnost komplikací, proto vždy ránu důkladně vymyjeme a dezinfikujeme pouze okolí
c. při prvním ošetření riziko infekce málo podstatné; snažíme se pouze zastavit krvácení a u končetiny provést znehybnění

453. Při střelném poranění hlavy, kdy je poraněný v bezvědomí, dýchá, tep je hmatný a krvácí z ucha, poraněnému
a. přiložíme obvaz na krvácející ucho, položíme ho do stabilizované polohy na bok na straně poraněného ucha, pravidelně sledujeme jeho stav
b. přiložíme obvaz na ucho a uložíme ho na záda
c. obvážeme ucho a pokud možno s ním nemanipulujeme

454. Při střelném poranění hrudníku, kdy je poraněný při vědomí, položíme na ránu
a. poloprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy v polosedě, sledujeme jeho stav
b. neprodyšný obvaz, poraněného uložíme na záda
c. neprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy na bok poraněnou stranou nahoru

455. Při střelném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí
a. obvážeme ránu, poraněného položíme nejlépe na břicho, aby byla rána stlačena
b. na ránu položíme obvaz, případně vyhřezlé kličky střevní se nesnažíme nikdy vrátit zpět, poraněného uložíme v poloze na zádech s podloženými koleny, nesmíme dávat nic jíst ani pít
c. ránu obvážeme, poraněného uložíme v polosedě, dáváme mu pít podle žízně, ale nesmí nic jíst

456. Při střelném poranění končetiny poraněnému
a. přiložíme tlakový obvaz, při větším tepenném krvácení zaškrtíme tepnu nad ránou
b. ránu omyjeme, vyjmeme kulku a obvážeme
c. ránu zaškrtíme nad ránou i pod ránou

457. Při poskytování první pomoci je nutné nejdříve
a. zastavit velké tepenné krvácení a zajistit dýchání
b. přivolat odbornou pomoc
c. zahájit umělé dýchání

458. Zlomeninu znehybňujeme přiložením dlahy tak, aby
a. znehybňovala kloub nad a pod zlomeninou
b. sahala od zlomeniny až ke kloubu
c. znehybňovala celou končetinu

259. Tlakový bod je místo, ve kterém lze stisknout tepnu
a. na kterémkoli místě v jejím průběhu
b. nad ránou
c. proti kosti

460. Podezření na poranění míchy vyvolává
a. bezvědomí, pacient reaguje jen na bolestivé podněty
b. ztráta hybnosti a citlivosti dolních končetin
c. škubavé křeče dolních končetin

461. Žilní krvácení poznáme podle toho, že krev je
a. světlá a vystřikuje souhlasně s tepem
b. tmavá a teče z rány bez pulsace
c. světlá a vytéká z rány bez tlaku

462. Při tepenném krvácení s přítomností cizího tělesa v ráně se tlakový obvaz přikládá
a. na kratší dobu
b. bez ohledu na přítomnost cizího tělesa
c. až po jeho odstranění

463. Autotransfuzní poloha je
a. vleže na zádech se zdviženými dolními končetinami
b. na břiše, tlakem na břišní orgány se dostane krev do srdce
c. v polosedě s podloženou hlavou

464. Záchranná služba má telefonní číslo
a. 150
b. 155
c. 158

465. Při kolapsu (mdlobě) je zajištění odborné pomoci nutné
a. vždy
b. nedojde-li k rychlé úpravě stavu
c. nikdy

466. Mezi protišoková opatření nepatří
a. zabránění podchlazení
b. tišení bolesti
c. podání energeticky bohaté stravy

467. Při poranění oka úlomkem kovu při střelbě
a. opatrně vyjmeme pinzetou úlomek z oka
b. oko nedráždíme, úlomek nevyndáváme, obě oči přikryjeme sterilním obvazem a postiženého dopravíme co nejrychleji k lékaři
c. provedeme výplach oka a pokusíme se ostrým předmětem tento úlomek vyjmout

468. Práva a povinnosti výrobců, dovozců, distributorů, opravců a držitelů střelných zbraní, střeliva nebo pyrotechnických předmětů při jejich ověřování upravuje
a. nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo
b. zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
c. zákon o technických požadavcích na výrobky

469. Výkon státní správy při ověřování střelných zbraní, střeliva nebo pyrotechnických předmětů, zajišťování úkolů plynoucích z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a kontrolní činnost s tím spojenou upravuje
a. zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
b. zákon o technických požadavcích na výrobky
c. nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo

470. Činnost , při které se technickými zkouškami, měřením a zkušební střelbou zjišťují vlastnosti stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických předmětů podle zákona o ověřování střelných zbraní, je
a. zkoušením,
b. autorizováním,
c. ověřováním.

471. Stanovené střelné zbraně jsou podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů palné zbraně, plynové zbraně a jejich části, které
a. podléhají ověřování
b. nepodléhají ověřování
c. podléhají autorizaci

472. Podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů stanovené pro palné zbraně, expanzní přístroje, expanzní zbraně, plynové zbraně - průmyslově vyráběné střely, výmetná náplň - střelivina (bezdýmný a střelný prach), určená pro použití ve střelivu a ve střelných zbraních a části střeliva nutné k sestavení náboje nebo nábojky
a. podléhají autorizaci
b. podléhají ověřování
c. nepodléhají ověřování

473. Podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a pyrotechnické předměty určené k vojenským nebo bezpečnostním účelům, které jsou součástí výzbroje ozbrojených sil České republiky, veřejných ozbrojených sborů a ozbrojené služby celní správy
a. podléhají autorizaci a vztahuje se na ně zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
b. podléhají ověřování a vztahuje se na ně zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
c. nepodléhají ověřování a nevztahuje se na ně zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů

474. Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů se mimo jiné nevztahuje na
a. stanovené střelné zbraně a střelivo dovezené pro účely výzkumu, vývoje a zkoušení
b. expanzní přístroje, u nichž je primárním zdrojem energie výbušná látka
c. historické zbraně, repliky a napodobeniny historických zbraní

475. Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů se mimo jiné nevztahuje na
a. balistické zbraně určené k zjišťování balistických hodnot
b. expanzní přístroje, u nichž primární energií je plyn
c. střelné mechanické zbraně

476. Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů se mimo jiné nevztahuje na
a. střelivo pro expanzní přístroje a expanzní zbraně
b. zkušební střelivo zhotovené pro potřebu ověřování střelných zbraní a pokusné spotřební střelivo
c. výmetné náplně - střeliviny (bezdýmný a střelný prach) určené pro použití ve střelivu

477. Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů se mimo jiné nevztahuje na
a. expanzní zbraně a střelivo do nich, kterými jsou akustické zbraně a zbraně na granule
b. střelné zbraně a střelivo držené k muzejním nebo sběratelským účelům, které nejsou použity ke střelbě
c. části střelných zbraní a části střeliva nutné k sestavení zbraně nebo náboje

478. Podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů se ověřování stanovených střelných zbraní provádí formou
a. zkoušení, kusového zkoušení nebo opakovaného kusového zkoušení
b. homologace, kusového zkoušení nebo autorizace
c. homologace, kusového ověřování nebo opakovaného kusového ověřování

479. U dovezených stanovených střelných zbraní před jejich uvedením na trh, pokud je označené zkušebními značkami na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, s vyjímkou použitých zbraní, se podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
a. neprovádí autorizace
b. neprovádí ověřování
c. provádí zkoušení

480. Podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů se ověřování stanovených střelných zbraní provádí formou
a. kusové kontroly nebo opakované kusové kontroly
b. homologace, kusového zkoušení nebo autorizace
c. typové kontroly nebo inspekční kontroly

481. U dovezeného stanoveného střeliva před jeho uvedením na trh, pokud je označeno zkušebními značkami na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, s vyjímkou použitých zbraní, se podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
a. neprovádí autorizace
b. neprovádí ověřování
c. provádí zkoušení

482. Podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů se ověřování stanovených střelných zbraní provádí formou
a. typové zkoušky nebo opakovaného ověřování
b. homologace nebo opakovaného zkoušení
c. homologace nebo autorizace

483. Ověřování stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických předmětů provádí podle zákona o ověřování střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických předmětů
a. Státní zkušebna zbraní a střeliva
b. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
c. Licenční správa pro zkoušení zbraní a střeliva

484. Podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů výrobce a dovozce je povinen informovat Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva o všech změnách ve výrobě stanovených střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti některého z výrobků
a. telefonicky do 15 dnů
b. písemně do 30 dnů
c. telefonicky nebo písemně do 5 dnů

485. Podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů na stanovenou střelnou zbraň, která nesplňuje technické požadavky při kusovém ověřování, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva vyrazí
a. zkušební značku
b. svou identifikační značku
c. tormentační značku

486. Podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů na stanovené střelnou zbraně, stanovené střelivo a pyrotechnické předměty, které splňují stanovené technické požadavky a byly Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva ověřeny, se označují
a. zkušebními značkami
b. typovými značkami
c. tormentačními značkami

487. Podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů na stanovenou střelnou zbraň, která nesplňuje technické požadavky při opakovaném kusovém ověřování, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva vyrazí přes dříve udělené zkušební značky nebo vedle nich
a. písmeno "D"
b. písmeno "N"
c. písmeno "X"

Nahoru