Zpět

Testové soubory - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - Výsledky

150-199/ 487 otázek

150. Dodržovat podmínky skladování a přechovávání střeliva, střelného prachu a zápalek je mimo jiné povinen držitel
a. zbrojního průkazu
b. loveckého lístku
c. povolenky k lovu

151. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a. předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné odklady ke kontrole
b. předložit na výzvu Ministerstva vnitra zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné odklady ke kontrole
c. předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo D, střelivo do této zbraně a příslušné odklady ke kontrole

152. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a. neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně
b. neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie B, D nebo E, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně
c. neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, D nebo E, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně

153. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový, pokud u něho došlo ke změně jména, příjmení nebo místa pobytu, do
a. 5 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklady původní
b. 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zárověň odevzdat doklady původní
c. 15 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklady původní

154. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a.
mít u sebe zbrojní průkaz a zbrojní licenci, jestliže má u sebe zbraň kategorie D, E nebo F nebo střelivo do této zbraně
b. mít u sebe zbrojní průkaz a zbrojní licenci, jstliže má u sebe zbraň kategorie D, F nebo G nebo střelivo do této zbraně
c. mít u sebe zbrojní průkaz a zbrojní licenci, jestliže má u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně

155. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a. odevzdat zbrojní průkaz do 5 dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá je i s průkazem zbraně
b. odevzdat zbrojní průkaz do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá je i s průkazem zbraně
c. odevzdat zbrojní průkaz do 10 dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá je i s průkazem zbraně

156. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a. ohlásit do 5 pracovních dnů příslušnému orgánu policie změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně
b. ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému orgánu policie změnu ráže zbraně nebo opravu zbaně mající za následek změnu kategorie zbraně
c. ohlásit do 30 pracovních dnů příslušnému orgánu policie změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně

157. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a. podrobit se při držení zbraně na výzvu příslušníka obecní policie orientační dechové zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
b. podrobit se při držení zbraně na výzvu pracovníka Ministerstva vnitra orientační dechové zkoušce, pořípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
c. podrobit se při držení zbraně na výzvu příslušníka policie orientační dechové zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky

158. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a. neprodleně ohlásit Ministerstvu vnitra každé použití zbraně pro účely krajní nouze nebo nutné obrany
b. neprodleně ohlásit obecnímu úřadu každé použití zbraně pro účely krajní nouze nebo nutné obrany
c. neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie každé použití zbraně pro účely krajní nouze nebo nutné obrany

159. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a. umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní; je-li držitelem zbraně kategorie A
b. umožnit Ministerstvu vnitra vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpačení zbraní; je-li držitelem zbraně kategorie A
c. umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní; je-li držitelem zbraně kategorie B

160. Držitel zbrojního průkazu skupiny D je mimo jiné povinen do
a. 1 měsíce po uplynutí 20 měsíců od vydání zbrojního průkazu odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie
b. 2 měsíců po uplynutí 30 měsíců od vydání zbrojního průkazu odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie
c. 3 měsíců po uplynutí 12 měsíců od vydání zbrajního průkazu odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie

161. Převést vlastnictví ke zbrani, střelivu nebo zakázanému doplňku zbraně na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě, nesmí mimo jiné držitel
a.
zbrojního průkazu
b. průkazu zbraně
c. loveckého lístku

162. Nosit zbraň nebo s ní jakkoli manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, nesmí mimo jiné držitel
a. zbrojní licence
b. zbrojního průkazu
c. povolenky k lovu

163. Držitel zbrojního průkazu nesmí mimo jiné nosit zbraň kategorie A, B nebo C
a. na kterou nebyl vydán zbrojní průkaz
b. na kterou nebyl vydán zbrojní průvodní list
c. na kterou nebyl vydán průkaz zbraně

164. Držitel zbrojního průkazu skupiny B nesmí mimo jiné přechovávat větší množství bezdýmného prachu
a. než 1 kg a více než 2000 zápalek; zápalky nemusí být uloženy odděleně v samostatné schránce
b. než 2 kg a více nž 500 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce
c. než 1 kg a více než 1000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce

165. Držitel zbrojního průkazu skupiny C nesmí mimo jiné přechovávat větší množství bezdýmného prachu
a. než 1 kg a více než 2000 zápalek; zápalky nemusí být uloženy odděleně v samostatné schránce
b. než 1 kg a více než 1000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce
c. než 2 kg a více nž 500 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce

166. Držitel zbraně zkonstruované pro střelbu s použitím černého loveckého prachu nesmí přechovávat větší množství prachu než
a. než 1 kg a více než 500 zápalek; zápalky nemusí být uloženy odděleně v samostatné schránce
b. než 3 kg a více než 1000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce
c. než 3 kg a více nž 2000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce

167. Držitel zbrojního průkazu skupiny C je mimo jiné povinen
a. Přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, ve stavu nevylučujícím jejich okamžité použití
b. Přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití
c. Přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je použít, jen ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití

168. Držitel zbrojního průkazu skupiny B je mimo jiné
a. není povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití
b. je povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití a v uzavřeném obalu
c. je povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, ve stavu nevylučujícím jejich okamžité použití

169. Zkušebního komisaře jmenuje na základě žádosti fyzické osoby na dobu
a. 5 let příslušný útvar policie
b. 10 let Policejní prezidium ČR
c. 5 let Ministerstvo vnitra

170. Dokladem o jmenování zkušebního komisaře je
a. průkaz zkušebního komisaře, který vydává Ministerstvo vnitra
b. osvědčení zkušebního komisaře, které vydává Ministerstvo vnitra
c. průkaz zkušebního komisaře, který vydává příslušný útvar policie

171. Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která mimo jiné
a. dosáhla věku 20 let
b. dosáhla věku 25 let
c. dosáhla věku 30 let

172. Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která má mimo jiné
a. vysokoškolské vzdělání
b. minimálně úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání
c. minimálně střední vzdělání

173. Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která mimo jiné
a. prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušebním komisí jmenovanou policejním prezidentem
b. prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušebním komisí jmenovanou příslušným útvarem policie
c. prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušebním komisí jmenovanou ministrem vnitra

174. Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je mimo jiné
a. držitelem zbrojního průkazu
b. držitelem zbrojní licence
c. držitelem zbrojního průvodního listu

175. Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která mimo jiné
a. není podnikatelem v oboru zbraní a střeliva
b. je podnikatelem v oboru zbraní a střeliva
c. je podnikatelem v kterémkoli oboru činnosti

176. Ministerstvo vnitra, které eviduje žádosti o jmenování zkušebním komisařem , oznámí konání zkoušky tak, aby bylo žadateli doručeno nejpozději do
a. 5 pracovních dnů přede dnem konání zkoušky
b. 10 dnů přede dnem konání zkoušky
c. 14 dnů přede dnem konání zkoušky

177. Ministerstvo vnitra odvolá zkušebního komisaře přede dnem uplynutí doby na kterou byl jmenován, jestliže
a. mu byla mimo jiné odebrána zbrojní licence nebo se stal podnikatelem
b. přestal být mimo jiné držitelem zbrojního průkazu nebo se stal podnikatelem v oboru zbraní a střeliva
c. mu byl mimo jiné odebrán lovecký lístek, aniž se stal podnikatelem v oboru zbraní a střeliva

178. Zkušebního komisaře, který závažným způsobem nebo opakovaně porušil právními předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, odvolá
a. příslušný útvar policie
b. Policejní prezidium ČR
c. Ministerstvo vnitra

179. Zkušebního komisaře, který požádal o odvolání před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, odvolá
a. příslušný útvar policie
b. Ministerstvo vnitra
c. Policejní prezidium České republiky

180. Ministerstvo vnitra pozastaví činnost zkušebního komisaře před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, jestliže mu byl
a. zadržen zbrojní průkaz; tuto skutečnost je zkušební komisař povinen bezprostředně oznámit Ministerstvu vnitra
b. zajištěn zbrojní průkaz; tuto skutečnost je zkušební komisař povinen bezprostředně oznámit Ministerstvu vnitra
c. odňat zbrojní průkaz; tuto skutečnost je zkušební komisař povinen bezprostředně oznámit Ministerstvu vnitra

181. Zkušební komisař, který je podezřelý, že závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatel o vydání zbrojního průkazu před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, pozastaví činnost
a. přísušný útvar policie
b. Policejní presidium České republiky
c. Ministerstvo vnitra

182. Na základě žádosti podané fyzickou nebo právnickou osobou na předepsaném tiskopise vydává zbrojní licenci
a. příslušný útvar policie
b. Ministerstvo vnitra
c. Ministerstvo obchodu a průmyslu

183. Fyzická nebo právnická osoba odůvodní mimo jiné žádost o vydání zbrojní licence
a. žádá-li o oprávnění nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A nebo kategorie C
b. žádá-li o oprávnění nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A nebo kategorie B
c. žádá-li o oprávnění nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie B nebo C

184. Příslušný utvar policie vydá zbrojní licenci fyzické nebo právnické osobě, jež má mimo jiné místo pobytu nebo sídlo
a. na území České republiky a splňuje náležitosti zákona o zbraních
b. na území států Evropské unie a splňuje náležitosti zákona o zbraních
c. kdekoli a splňuje náležitosti zákona o zbraních

185. Držitel zbrojní licence žádá o rozšíření skupin zbrojní licence
a. příslušný útvar policie na předepsaném tiskopise
b. Ministerstvo vnitra na předepsaném tiskopise
c. Ministerstvo průmyslu a obchodu

186. Pominul-li důvod, pro který byla vydána zbrojní licence, rozhodne příslušný útvar policie mimo jiné o
a. zajištění licence
b. odnětí licence
c. zadržení licence

187. Jestliže držitel zbrojní licence závažným způsobem nebo opakovaně porušuje ustanovení zákona o zbraních, rozhodne mimo jiné příslušný útvar policie o
a. zajištění licence
b. odnětí licence
c. zadržení licence

188. Pokud odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, anebo odpovědný zástupce fyzické osoby přestal splňovat podmínku bezúhonnosti nebo spolehlivosti, rozhodne mimo jiné příslušný orgán policie
a. odnětí licence
b. zajištění licence
c. zadržení licence

189. Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen zabezpečit zbraň a střelivo
a. proti zneužití, ztrátě nebo odcizení
b. před ztrátou, poškozením nebo odcizením
c. proti zneužití, znehodnocení nebo odcizení

190. Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen ustanovit zbrojíře do
a. 20 dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie
b. 30 dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie
c. 60 dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 15 pracovních dnů příslušnému útvaru policie

191. Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen odevzdat příslušnému útvaru policie
a. od pracovních 5 dnů ode dne zániku zbrojní licence zbraň nebo střelivo a průkaz zbraně, je-li jejich držitelem
b. od pracovních 10 dnů ode dne zániku zbrojní licence zbraň nebo střelivo a průkaz zbraně, je-li jejich držitelem
c. od pracovních 15 dnů ode dne zániku zbrojní licence zbraň nebo střelivo a průkaz zbraně, je-li jejich držitelem

192. Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen ohlásit příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně
a. do 3 pracovních dnů
b. do 5 pracovních dnů
c. do 10 pracovních dnů

193. Vydat vlastníku zbraně potvrzení o znehodnocení zbraně nebo střeliva anebo provedení řezu zbraně nebo střeliva je mimo jiné povinen držitel zbrojní licence
a. skupiny C nebo F
b. skupiny B nebo E
c. skupiny D nebo H

194. Při ničení zbraně nebo střeliva dodržovat postup stanovený prováděcím právním předpisem a vydat vlastníku zbraně potvrzení o zničení zbraně nebo střeliva je mimo jiné povinen držitel zbrojní licence
a. skupiny E
b. skupiny G nebo J
c. skupiny H

195. Zaregistrována musí být každá zbraň kategorie
a. A, B nebo C; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo
b. B, C nebo D; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo
c. A, C nebo D; tato povinnost se vztahuje i na zakázané střelivo

196. Registraci zbraně kategorie A, B nebo C provádí
a. Ministerstvo vnitra na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně
b. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně
c. příslušný útvar policie na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně

197. Dokladem o registraci zbraně kategorie A, B nebo C je
a. zbrojní průkaz, který je veřejnou listinou
b. průkaz zbraně, který je veřejnou listinou
c. zbrojní průkaz, který není veřejnou listinou

198. Příslušný útvar policie průkaz zbraně nevydá, pokud jde mimo jiné o zbraň
a. podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu a je označen cizozemskou zkušební značkou
b. podléhající ohlášení podle zvláštního právního předpisu, pokud není označena českou zkušební značkou
c. podléhající ověřování podle zvláštního právního předpisu, pokud není označena zkušební značkou

199. Příslušný útvar policie průkaz zbraně nevydá, pokud jde mimo jiné o zbraň
a. kategorie A, B nebo C, kterou fyzická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit
b. kategorie B, C nebo D, kterou fyzická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit
c. kategorie A, C nebo E, kterou fyzická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit

Další Nahoru