Zpět

Testové soubory - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - Výsledky

200-249/ 487 otázek

200. Jestliže při registraci zbraně vznikne důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, který by mohl vést k její destrukci, vyzve příslušný útvar policie vlastníka zbraně, aby předložil zbraň k ověření
a. Kriminalistickému ústavu Policie České republiky podle zvláštního předpisu
b. Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva podle zvláštního předpisu
c. České státní zkušebně zbraní a střeliva podle zvláštního předpisu

201. Fyzická nebo právnická osoba, která nabude vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, je povinna tuto skutečnost oznámit na předepsaném tiskopise příslušnému útvaru policie
a. do 5 pracovních dnů ode dne nabytí zbraně a současně předložit zbraň
b. do 10 pracovních dnů ode dne nabytí zbraně a současně předložit zbraň
c. do 15 dnů ode dne nabytí zbraně a současně předložit zbraň

202. Fyzická nebo právnická osoba, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C na jinou osobu, je povinna tento převod oznámit na předepsaném tiskopise příslušnému útvaru policie do
a. 10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně a současně odevzdat průkaz zbraně
b. 15 dnů ode dne převedení zbraně a současně odevzdat průkaz zbraně
c. 30 dnů ode dne převedení zbraně a současně odevzdat průkaz zbraně

203. Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva na zbraně kategorie A, B nebo C vydává
a. Ministerstvo vnitra
b. Ministerstvo průmyslu a obchodu
c. příslušný útvar policie

204. Souhlas příslušných orgánu země, s překladem do českého jazyka, vyhotovený tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků, do které se uskutečňuje trvalý vývoz zbraně
a. kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně, je žadatel o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz doložit k žádosti o jeho vydání
b. kategorie B, C nebo D nebo střeliva do této zbraně, je žadatel o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz doložit k žádosti o jeho vydání
c. kategorie C, D nebo E nebo střeliva do této zbraně, je žadatel o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz doložit k žádosti o jeho vydání

205. Každý, kdo nabude vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, je povine nejpozději do
a. 3 dnů po nabytí vlastnictví ke trvale vyvézt mimo území ČR
b. 5 dnů po nabytí vlastnictví ke trvale vyvézt mimo území České republiky
c. 10 dnů po nabytí vlastnictví ke trvale vyvézt mimo území ČR

206. Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva na zbraně kategorie A, B nebo C pro držitele zbrojního průkazu nebo zbrojní licence vydává
a. Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky
b. Ministerstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky
c. příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky

207. Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je povinen nejpozději do
a. 3 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole
b. 5 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole
c. 10 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole

208. Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani
a. kategorie A, C nebo E nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky
b. kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky
c. kategorie B, C nebo E nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky

209. Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti fyzickým nebo právnickým osobám vydat
a. Ministerstvo vnitra
b. Ministerstvo dopravy
c. zastupitelský úřad České republiky

210. Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich pozbyl mimo jiné způsobilosti k právním úkonům, rozhodne
a. Ministerstvo průmyslu a obchodu o jeho zajištění
b. příslušný útvar policie o jeho odnětí
c. Ministerstvo vnitra o jeho zadržení

211. Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich pozbyl mimo jiné zdravotní způsobilosti, rozhodne
a. příslušný útvar policie o jeho odnětí
b. Ministerstvo vnitra o jeho zajištění
c. Ministerstvo průmyslu a obchodu o jeho zadržení

212. Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva mimo jiné závažným způsobem nebo opakovaně porušuje ustanovení zákona o zbraních, rozhodne
a. Ministerstvo vnitra o jeho zajištění
b. Ministerstvo průmyslu a obchodu o jeho zadržení
c. příslušný útvar policie o jeho odnětí

213. Každý kdo vyváží a zpětně dováží zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní, je povinen nejméně
a. 5 pracovních dnů před datem jejich přepokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie osobní údaje a číslo cestovního dokladu osoby, která přepravu uskuteční
b. deset pracovních dnů před datem jejich přepokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie osobní údaje a číslo zbrojního průkazu osoby, která přepravu uskuteční
c. 15 dnů před datem jejich přepokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie osobní údaje a číslo zbrojního průvodního listu osoby, která přepravu uskuteční

214. Každý kdo vyváží a zpětně dováží zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní, je povinen nejméně
a. 3 pracovní dny před datem jejich přepokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie adresu místa , na které budou zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní dopraveny
b. 5 pracovních dnů před datem jejich přepokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie adresu místa , na které budou zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní dopraveny
c. 10 dnů před datem jejich přepokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie adresu místa , na které budou zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní dopraveny

215. Každý kdo vyváží a zpětně dováží zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní, je povinen nejméně
a. 5 dnů před datem jejich přepokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie údaje o zbraních kategorie A, B nebo C nebo střelivu do těchto zbraní
b. 5 pracov. dnů před datem jejich přepokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie údaje o zbraních kategorie A, B nebo C nebo střelivu do těchto zbraní
c. deset dnů před datem jejich přepokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie údaje o zbraních kategorie A, B nebo C nebo střelivu do těchto zbraní

216. Každý kdo vyváží a zpětně dováží zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní, je povinen nejméně
a. tři pracovní dny před datem jejich přepokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie dopravní prostředek, jakým budou přepravovány
b. deset dnů před datem jejich přepokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie dopravní prostředek, jakým budou přepravovány
c. pět pracovních dnů před datem jejich přepokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie dopravní prostředek, jakým budou přepravovány

217. Každý kdo vyváží a zpětně dováží zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní, je povinen nejméně
a. 5 pracovních dnů před datem jejich přepokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie datum předpokládaného vývozu a zpětného dovozu zbraní nebo střeliva
b. 10 dnů před datem jejich přepokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie datum předpokládaného vývozu a zpětného dovozu zbraní nebo střeliva
c. 15 pracovních dnů před datem jejich přepokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie datum předpokládaného vývozu a zpětného dovozu zbraní nebo střeliva

218. Každý kdo vyváží a zpětně dováží zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní, je povinen nejméně
a. 3 pracovní dny před datem jejich přepokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie hraniční přechody, přes který se vývoz nebo zpětného dovoz uskuteční
b. pět dnů před datem jejich přepokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie hraniční přechody, přes který se vývoz nebo zpětného dovoz uskuteční
c. 5 pracovních dnů před datem jejich přepokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie hraniční přechody, přes který se vývoz nebo zpětného dovoz uskuteční

219. Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva se vydává na dobu, po kterou se zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo bude nacházat na území ČR
a. nejdéle však na dobu 1 měsíce
b. nejdéle však na dobu 3 měsíců
c. nejdéle však na dobu 6 měsíců

220. Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva je povinen , jehož platnost zanikla, je povinen do
a. 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti odevzdat zbrojní průvodní list příslušnému útvaru policie
b. 20 dnů ode dne zániku jeho platnosti odevzdat zbrojní průvodní list kterémukoli útvaru policie
c. 15 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti odevzdat zbrojní průvodní list příslušnému útvaru policie

221. Jestliže provozování střelnice prokazatelně ohrožuje život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo majetek, rozhodne příslušný útvar policie mimo jiné o
a. pozastavení provozování střelnice
b. zastavení provozování střelnice
c. zrušení střelnice

222. Jestliže správce střelnice nevykonává svou funkci a provozovatel střelnice nestanoví nového správce střelnice do
a. 10 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního správce střelnice, příslušný útvar policie rozhodne mimo jiné o zastavení provozování střelnice
b. 30 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního správce střelnice, kterýkoli útvar policie rozhodne o zrušení střelnice
c. 30 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního správce střelnice, příslušný útvar policie rozhodne mimo jiné o pozastavení provozování střelnice

223. Jestliže se změnily podmínky, za nichž bylo vydáno povolení k provozování střelnice
a. může příslušný útvar policie rozhodnout mimo jiné o pozastavení provozování střelnice
b. může kterýkoli útvar policie rozhodnout o pozastavení provozování střelnice
c. musí příslušný útvar policie rozhodnout mimo jiné o zastavení provozování střelnice

224. Pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny nedostatky, pro něž bylo provozování střelnice pozastaveno
a. kterýkoli útvar policie povolení k provozování střelnice odejme
b. příslušný útvar policie povolení k provozování střelnice zruší
c. obecní úřad obce s tozšířenou působností povolení k provozování střelnice odejme

225. Změny provozního řádu střelnice, změnu správce střelnice, změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice, nebo ukončení provozování nebo zrušení střelnice, je povinen provozovatel střelnice oznámit do
a. 5 pracovních dnů příslušnému útvaru police, který vydal povolení k provozování střelnice
b. 10 pracovních dnů příslušnému útvaru police, který vydal povolení k provozování střelnice
c. 20 pracovních dnů příslušnému útvaru police, který vydal povolení k provozování střelnice

226. Provozovatel střelnice je podle zákona o zbraních povinen mimo jiné vybavit střelnici
a. ručními hasicími přístroji, jejichž druh stanoví prováděcí předpis
b. lékárničkou první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí předpis
c. vzduchotechnickým zařízením, jehož provedení stanoví prováděcí předpis

227. Správcem střelnice je osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice a může jím být jen fyzická osoba
a. starší 18 let, která je nejméně 2 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C nebo D
b. starší 21 let, která je nejméně dva roky držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C nebo E
c. starší 21 let, která je nejméně tři roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E

228. Správce střelnice je mimo jiné povinen při výkonu funkce
a. nosit uniformu stanovenou střeleckým řádem střelnice
b. nosit viditelné označení správce střelnice stanovené provozním řádem střelnice
c. nosit viditelné označení správce střelnice stanovené zkušebním řádem střelnice

229. Zjistit přístupnost provozního řádu střelnice a zajistit ostrahu střelnice v souladu s provozním řádem je mimo jiné povinen
a. správce střelnice
b. zbrojíř střelnice
c. vlastník střelnice

230. Zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna , je mimo jiné povinen
a. zbrojíř střelnice
b. vlastník střelnice
c. správce střelnice

231. Správce střelnice je mimo jiné povinen
a. pozastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví nebo majetku
b. zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví nebo majetku
c. omezit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví nebo majetktu

232. Oznámit bez zbytečného dokladu příslušnému útvaru policie zranění nebo usmrcení osoby při provozování střelnice je mimo jiné povinen
a. zbrojíř střelnice
b. vlastník střelnice
c. správce střelnice

233. Zadržet zbraň kategorie A, B, C nebo D, střelivo, zbrojní průkaz nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, aby jejich držiteli zabránil v jednání, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený zákonem o zbraních, je oprávněn
a. příslušník policie
b. kdokoli z Ministerstva vnitra
c. kdokoli, kdo vlastní zbrojní průkaz skupiny D nebo E

234. Rozhodnout o zajištění zbraně, střeliva, zakázaného doplňku zbraně, zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dóvoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva může
a. příslušný útvar policie, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu bylo zahájeno stíhání pro přestupek uvedený v 22 odst. 1 zákona o zbraních
b. příslušný útvar policie, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu bylo zahájeno stíhání pro trestný čin uvedený v 22 odst. 1 zákona o zbraních
c. příslušný útvar policie, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu bylo zahájeno stíhání pro trestný čin nebo přestupek uvedený v 23 odst. 1 zákona o zbraních

235. Nošení nebo přepravování držené zbraně všech kategoorií, včetně jejich hlavních částí a zakázaných doplňků nebo střlivo do nich, musí být pod neustálou kontrolou
a. držitele zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit, který přepravu realizuje
b. držitele zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit, který přepravu realizuje
c. držitele zbrojní licence nebo zbrojního oprávnění, který přepravu realizuje

236. držené zbraně kategorie A, B nebo C uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané zbraně)
a. v počtu do 5 kusů nebo střelivo do 5000 kusů nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím předpisem; toto se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie B nebo C v počtu 1 kusu a střlivo vpočtu do 200 kusů nábojů, které je však držitel těchto zbraní a střeliva povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a zcizení
b. v počtu do 10 kusů nebo střelivo do 10.000 kusů nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud splňuje technicképožadavky stanovenéprováděcím předpisem; toto se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů a střelivo v počtu do 500 kusů nábojů, které je však držitel těchto zbraní a střeliva povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a zcizení
c. v počtu do 10 kusů nebo střelivo do 15.000 kusů nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím předpisem; toto se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie B nebo C v počtu do 3 kusu a střelivo vpočtu do 1.500 kusů nábojů, které je však držitel těchto zbraní a střeliva povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a zcizení

237. V uzamykatelném skříňovém tresoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím předpisem, nebo v uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím předpisem se zabezpečuje
a. více než 5 uschovaných, uložených nebo uskladněných (přechovávaných) zbraní nebo více než 5.000 nábojů
b. více než 10 uschovaných, uložených nebo uskladněných (přechovávaných) zbraní nebo více než 10.000 nábojů
c. více než 20 uschovaných, uložených nebo uskladněných (přechovávaných) zbraní nebo více než 20.000 nábojů

238. V uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém tresoru, pokud pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, se zabezpečuje
a. více než 5 uschovaných, uložených nebo uskladněných (přechovávaných) zbraní nebo více než 5.000 nábojů
b. více než 10 uschovaných, uložených nebo uskladněných (přechovávaných) zbraní nebo více než 10.000 nábojů
c. více než 20 uschovaných, uložených nebo uskladněných (přechovávaných) zbraní nebo více než 20.000 nábojů

239. Uschovaná, uložená nebo uskladněná (přechovávaná) zbraň musí být v
a. ochranném pouzdru ve stavu okamžitého použití, to znamená, že zbraň je nabitá náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru
b. nabitém stavu, to znamená, že zbraň je nabitá náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru
c. nenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabitá náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru

240. Příslušný útvar policie je oprávněn u držitelů zbrojních průkazů provézt kontrolu zabezpečení zbraně
a. kategorie A; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí
b. kategorie B; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí
c. kategorie B; při této kontrole není oprávněn vstupovat do jejich obydlí

241.Držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence může jiné fyzické osobě, která není držitelem, zbrojního průkazu příslušné skupiny, svěřit za podmínek uvedených v zákoně o zbraních zbraň
a. kategorie A nebo C
b. kategorie B nebo C
c. kategorie C nebo D

242. Při výuce, přípravě nebo soutěžích, jejíchž součástí je střelba, může osoba, která není držitelem zbrojního průkazu
a. mladší 15 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 18 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě C nejméně 5 let a zajistí bezpečnost při manipulaci se zbraní a střelivem
b. mladší 16 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 18 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě C nejméně dva roky a zajistí bezpečnost při manipulaci se zbraní a střelivem
c. mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě C nejméně 3 roky a zajistí bezpečnost při manipulaci se zbraní a střelivem

243. Zbraň kategorie A, B nebo C nebo střlivo do této zbraně může být veřejně vystavována jen na základě příslušného povolení
a. příslušným útvarem policie
b. útvarem policie příslušným podle místa konání akce
c. obecním úřadem

244. znehodnotif nebo zničit zbraň kategorie A, B nebo C, zakázaný doplněk zbraně nebo vyrobit jejich řez lze jen na základě povolení
a. příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně
b. kteréhokoli útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně
c. Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně

245. Vlastník zbraně kategorie A, B nebo C, nebo zakázaného doplňku zbraně je povinen před jejich znehodnocením, zničením nebo výrobou jejich řezu předložit
a. kterémukoli útvaru policie ke kriminalistické expertíze s písemnou žádost, podanou na předepsaném tiskopise
b. příslušnému útvaru policie ke kriminalistické expertíze s písemnou žádost, podanou na předepsaném tiskopise
c. Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva k expertíze s písemnou žádost, podanou na předepsaném tiskopise

246. Pokud kriminalistickou expertízou bylo zjištěno důvodné podezření, že zbraň která má být znehodnocena, zničena nebo provedena výroba jejího řezu, byl spáchán trestný čin nebo přestupek
a. příslušný útvar policie žádost o znehodnocení nebo zničení zbraně nebo výrobu jejího řezu zamítne
b. kterýkoli útvar policie žádost o znehodnocení nebo zničení zbraně nebo výrobu jejího řezu odloží
c. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva žádost o znehodnocení nebo zničení zbraně nebo výrobu jejího řezu zamítne

247. Žadatel, kterému bylo vydáno povolení ke znehodnocení nebo zničení zbraně kategorie A, B nebo C, zakázaného doplňku zbraně nebo k výrobě jejího řezu, je povinen příslušnému útvaru policie , který povolení vydal, předložit do
a. 5 pracovních dnů po znehodnocení nebo zničení zbraně potvrzení podnikatele v oboru zbraní o jejich znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu
b. 10 pracovních dnů po znehodnocení nebo zničení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo k výrobě jejího řezu potvrzení oprávněné osoby o jejich znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu
c. 30 pracovních dnů po znehodnocení nebo zničení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo k výrobě jejího řezu potvrzení oprávněné osoby o jejich znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu

248. Držitel znehodnocené zbraně
a. smí v místech, kam má veřejnost volný přístup, nosit tuto zbraň viditelně; při nošení není povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení
b. nesmí v místech, kam nemá veřejnost volný přístup, nosit tuto zbraň viditelně; při nošení není povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení
c. nesmí v místech, kam má veřejnost volný přístup, nosit tuto zbraň viditelně, při nošení je povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení

249. Převést vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně na jiného oprávněného držitele je držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva povinen, pokud neučiní jinak, do
a. 2 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti
b. 3 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti
c. 6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti

Další Nahoru